Top 30 Gia đình giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Top 30 Gia đình giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

Ngày 8/5 v?a qua, viagra 40mg n??c ??c m?i ??t m?t k? l?c m?i trong s?n xu?t n?ng l??ng tái t?o. Nh? nh?ng ngu?n n?ng l??ng gió, m?t tr?i, th?y ?i?n mà n??c này ?ã cung c?p ???c kho?ng 87% l??ng ?i?n trên toàn qu?c tính vào lúc 1 gi? chi?u, t??ng ???ng kho?ng 55 GW trong t?ng s? 63 GW.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

 

Th?m chí, b?ng giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi? ??ng h?. ?i?u này c?ng t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dân ??c ???c chính ph? tr? thêm ti?n nh? dùng ?i?n. ??c bi?t, các nhà máy l?c d?u hay luy?n kim, nh?ng n?i tiêu th? nhi?u ?i?n n?ng ???c h??ng l?i nhi?u nh?t.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

N?m 2014, t? l? n?ng l??ng tái t?o t?i ??c m?i ch? chi?m 33% nh?ng nh? nh?ng công trình và d? án phát tri?n n?ng l??ng s?ch mà ng??i dân ??c hi?n nay ???c h??ng l?i. Theo d? báo, nh?ng công trình ?i?n gió m?i s? còn ?óng góp nhi?u h?n n?a cho ngành n?ng l??ng s?ch c?a n??c này.

??c ?ang lên k? ho?ch s?n xu?t 100% n?ng l??ng s?ch vào n?m 2050, sau khi ?an M?ch thành công s?n xu?t 100% n?ng l??ng gió. Th?m chí ?an M?ch còn xu?t kh?u n?ng l??ng sang ??c, Na Uy và Th?y ?i?n do l??ng cung ?i?n v??t nhu c?u tiêu th?.

Giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi?

D?u v?y, không ph?i ai c?ng th?y vui m?ng khi ??c s?n xu?t ???c nhi?u n?ng l??ng s?ch.

Do h? th?ng ?i?n c?a ??c v?n ch?a ???c thay ??i hoàn toàn ?? thích ?ng v?i ngu?nn?ng l??ng m?i nên các nhà máy nhi?t ?i?n và ?i?n nguyên t? ?ã ph?i tr? ti?n trong vài gi? ?? bán ?i?n cho ng??i dân. Nghe có v? n?c c??i nh?ng ?ây l?i là s? th?c t?i ??c.

Ngày 8/5 v?a qua, sick n??c ??c m?i ??t m?t k? l?c m?i trong s?n xu?t n?ng l??ng tái t?o. Nh? nh?ng ngu?n n?ng l??ng gió, information pills m?t tr?i, price th?y ?i?n mà n??c này ?ã cung c?p ???c kho?ng 87% l??ng ?i?n trên toàn qu?c tính vào lúc 1 gi? chi?u, t??ng ???ng kho?ng 55 GW trong t?ng s? 63 GW.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

 

Th?m chí, b?ng giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi? ??ng h?. ?i?u này c?ng t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dân ??c ???c chính ph? tr? thêm ti?n nh? dùng ?i?n. ??c bi?t, các nhà máy l?c d?u hay luy?n kim, nh?ng n?i tiêu th? nhi?u ?i?n n?ng ???c h??ng l?i nhi?u nh?t.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

N?m 2014, t? l? n?ng l??ng tái t?o t?i ??c m?i ch? chi?m 33% nh?ng nh? nh?ng công trình và d? án phát tri?n n?ng l??ng s?ch mà ng??i dân ??c hi?n nay ???c h??ng l?i. Theo d? báo, nh?ng công trình ?i?n gió m?i s? còn ?óng góp nhi?u h?n n?a cho ngành n?ng l??ng s?ch c?a n??c này.

??c ?ang lên k? ho?ch s?n xu?t 100% n?ng l??ng s?ch vào n?m 2050, sau khi ?an M?ch thành công s?n xu?t 100% n?ng l??ng gió. Th?m chí ?an M?ch còn xu?t kh?u n?ng l??ng sang ??c, Na Uy và Th?y ?i?n do l??ng cung ?i?n v??t nhu c?u tiêu th?.

Giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi?

D?u v?y, không ph?i ai c?ng th?y vui m?ng khi ??c s?n xu?t ???c nhi?u n?ng l??ng s?ch.

Do h? th?ng ?i?n c?a ??c v?n ch?a ???c thay ??i hoàn toàn ?? thích ?ng v?i ngu?nn?ng l??ng m?i nên các nhà máy nhi?t ?i?n và ?i?n nguyên t? ?ã ph?i tr? ti?n trong vài gi? ?? bán ?i?n cho ng??i dân. Nghe có v? n?c c??i nh?ng ?ây l?i là s? th?c t?i ??c.

Xem thêm : C?n h? vinhomes nguy?n chí thanh, c?n h? royal city, vincom bà tri?u

Ngày 8/5 v?a qua, hospital n??c ??c m?i ??t m?t k? l?c m?i trong s?n xu?t n?ng l??ng tái t?o. Nh? nh?ng ngu?n n?ng l??ng gió, generic m?t tr?i, th?y ?i?n mà n??c này ?ã cung c?p ???c kho?ng 87% l??ng ?i?n trên toàn qu?c tính vào lúc 1 gi? chi?u, t??ng ???ng kho?ng 55 GW trong t?ng s? 63 GW.

Th?m chí, b?ng giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi? ??ng h?. ?i?u này c?ng t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dân ??c ???c chính ph? tr? thêm ti?n nh? dùng ?i?n. ??c bi?t, các nhà máy l?c d?u hay luy?n kim, nh?ng n?i tiêu th? nhi?u ?i?n n?ng ???c h??ng l?i nhi?u nh?t.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

 

 

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

N?m 2014, t? l? n?ng l??ng tái t?o t?i ??c m?i ch? chi?m 33% nh?ng nh? nh?ng công trình và d? án phát tri?n n?ng l??ng s?ch mà ng??i dân ??c hi?n nay ???c h??ng l?i. Theo d? báo, nh?ng công trình ?i?n gió m?i s? còn ?óng góp nhi?u h?n n?a cho ngành n?ng l??ng s?ch c?a n??c này.

??c ?ang lên k? ho?ch s?n xu?t 100% n?ng l??ng s?ch vào n?m 2050, sau khi ?an M?ch thành công s?n xu?t 100% n?ng l??ng gió. Th?m chí ?an M?ch còn xu?t kh?u n?ng l??ng sang ??c, Na Uy và Th?y ?i?n do l??ng cung ?i?n v??t nhu c?u tiêu th?.

Giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi?

D?u v?y, không ph?i ai c?ng th?y vui m?ng khi ??c s?n xu?t ???c nhi?u n?ng l??ng s?ch.

Do h? th?ng ?i?n c?a ??c v?n ch?a ???c thay ??i hoàn toàn ?? thích ?ng v?i ngu?nn?ng l??ng m?i nên các nhà máy nhi?t ?i?n và ?i?n nguyên t? ?ã ph?i tr? ti?n trong vài gi? ?? bán ?i?n cho ng??i dân. Nghe có v? n?c c??i nh?ng ?ây l?i là s? th?c t?i ??c.

Xem thêm : C?n h? vinhomes nguy?n chí thanh, c?n h? royal city, vincom bà tri?u

Gia ?ình ch? t?ch Vingroup Ph?m Nh?t V??ng v?n d?n ??u danh sách nh?ng gia ?ình giàu nh?t trên sàn ch?ng khoán Vi?t Nam v?i quy mô tài s?n x?p x? 36, information pills 721 t? ??ng.

Xem thêm : Vinhomes nguy?n chí thanhVinhomes Li?u GiaiRoyal CityTimes CityVincom Bà Tri?u

B?ng X?p H?ng 30 Gia ?ình Nh?t Sàn Ch?ng Khoán Vi?t 2016

TOP Gia ?ình T? ch?c công tác hi?n t?i tài s?n  n?m 2016
1 Ph?m Nh?t V??ng

– Tu?i : 48- Quê / n?i sinh : Hà T?nh
L?nh v?c : B?t ??ng s?n
 • T?p ?oàn Vingroup – CTCP
36, discount 721
Ph?m Nh?t V?
Ph?m Thúy H?ng
Ph?m Thu H??ng
2 Tr?n ?ình Long

– Tu?i : 55- Quê / n?i sinh : H?i D??ng
L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng
 • CTCP T?p ?oàn Hòa Phát
8,692
3 ?oàn Nguyên ??c

– Tu?i : 53- Quê / n?i sinh : Bình ??nh
L?nh v?c : B?t ??ng s?n-Cao su- Th?y ?i?n…,Cây công nghi?p
 • CTCP Hoàng Anh Gia Lai
 • CTCP Nông nghi?p Qu?c t? Hoàng Anh Gia Lai
2,737
?oàn Nguyên Thu
4 Tr?m Bê

– Tu?i : 57- Quê / n?i sinh : Trà Vinh
L?nh v?c : Ngân hàng,B?t ??ng s?n
 • Ngân hàng Sài Gòn Th??ng Tín
 • Ngân hàng TMCP Ph??ng Nam
 • CTCP ??u t? Xây d?ng Bình Chánh
 • CTCP B?nh vi?n ?a khoa t? nhân Tri?u An
2,154
Tr?m Thuy?t Ki?u
Tr?m Tr?ng Ngân
Lê Tr?ng Trí
Tr?m Kh?i Hòa
5 Nguy?n ??ng Quang

– Tu?i : 53- Quê / n?i sinh : Qu?ng Tr?
L?nh v?c : Ngân hàng,Tài chính-Th?c ph?m-Khai khoáng,Th?c ph?m,?? u?ng
 • Ngân hàng TMCP K? Th??ng Vi?t Nam (Techcombank)
 • CTCP T?p ?oàn MaSan
 • CTCP HTD Masan – Masan Consumer
 • CTCP VinaCafé Biên Hòa
 • CTCP N??c Khoáng V?nh H?o
1,997
Nguy?n Hoàng Y?n
6 Tr?n Hùng Huy

– Tu?i : 38

– Quê / n?i sinh : Ti?n Giang

L?nh v?c : Ngân hàng
 • Ngân hàng Á Châu
1,959
Tr?n M?ng Hùng
??ng Thu Th?y
7 Nguy?n V?n ??t

– Tu?i : 46

– Quê / n?i sinh : Qu?ng Ngãi

L?nh v?c : B?t ??ng s?n
 • CTCP Phát tri?n B?S Phát ??t
1,822
Nguy?n V?n Tu?n
Nguy?n T?n Danh
8 Tr??ng Th? L? Khanh

– Tu?i : 55- Quê / n?i sinh : An Giang
L?nh v?c : Th?y s?n
 • CTCP V?nh Hoàn
1,773
Tr??ng Tuy?t Ph??ng
9 ??ng Thành Tâm

– Tu?i : 52- Quê / n?i sinh : T.P H? Chí Minh
L?nh v?c : B?t ??ng s?n,Công ngh?
 • CTCP ??u t? và Công nghi?p Tân T?o
 • TCty Phát tri?n ?ô th? Kinh B?c-CTCP
 • CTCP Công ngh? Vi?n thông Sài Gòn
1,772
Nguy?n Th? Kim Thanh
Nguy?n V?nh Th?
Nguy?n Xuân H?ng
??ng Quang H?nh
??ng Th? Hoàng Ph??ng
??ng Th? Hoàng Y?n
10 Nguy?n ??c Kiên

– Tu?i : 52- Quê / n?i sinh : Hà B?c
L?nh v?c : Ngân hàng
 • Ngân hàng Vi?t Nam Th??ng Tín
1,662
??ng Ng?c Lan
11 Tr??ng Gia Bình

– Tu?i : 60- Quê / n?i sinh : ?i?n Phong, ?i?n Bàn, Qu?ng Nam, ?à N?ng
L?nh v?c : Công ngh?,Giáo d?c và d?ch v? chuyên nghi?p
 • CTCP FPT
 • CTCP Vi?n thông FPT
 • Công ty TNHH Giáo d?c FPT
1,621
Tr??ng Th? Thanh Thanh
12 Tr?n Kim Thành

– Tu?i : 56- Quê / n?i sinh : Trung Qu?c
L?nh v?c : Th?c ph?m,Ch?ng khoán và ??u t?,V?n phòng ph?m
 • CTCP T?p ?oàn Kido
 • CTCP Ch?ng khoán R?ng Vi?t
 • CTCP T?p ?oàn Thiên Long
 • CTCP B?S E Xim
 • CTCP ??a ?c Kinh ?ô
1,356
V??ng Ng?c Xi?m
Bùi Thanh Tùng
V??ng B?u Linh
Tr?n L? Nguyên
Tr?n Qu?c Nguyên
13 Cao Th? Ng?c Dung

– Tu?i : 59

– Quê / n?i sinh : Qu?ng Ngãi

L?nh v?c : Th??ng m?i
 • CTCP Vàng b?c ?á quý Phú Nhu?n
1,174
Nguy?n Th? Ng?c Vân
Tr?n Ph??ng Bình
14 Lê Thanh Thu?n

– Tu?i : 58

– Quê / n?i sinh : Tri?u S?n – Thanh Hóa

L?nh v?c : B?t ??ng s?n,Th?y s?n
 • CTCP T?p ?oàn Sao Mai
 • CTCP ??u t? và Phát tri?n ?a Qu?c Gia I.D.I
 • CTCP ??u t? Du l?ch và Phát tri?n Th?y s?n
1,129
Lê Th? Nguy?t Thu
Lê V?n Thành
Võ Th? H?ng Tâm
Lê V?n Chung
Lê V?n Th?y
Võ Th? Thanh Tâm
15 Lê Ph??c V?

– Tu?i : 53

– Quê / n?i sinh : Qu?ng Nam

L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng
 • CTCP T?p ?oàn Hoa Sen
1,025
Hoàng ??c Huy
16 Nguy?n Th? Mai Thanh

– Tu?i : 64

– Quê / n?i sinh : Tây Ninh

L?nh v?c : Xây d?ng,Ngân hàng,B?t ??ng s?n và Xây d?ng,D?ch v? t?ng h?p
 • CTCP C? ?i?n l?nh
 • Công ty Tài chính c? ph?n ?i?n l?c
 • CTCP ??a ?c Sài Gòn
 • CTCP C?p n??c Th? ??c
963
Nguy?n Ng?c Thái Bình
Nguy?n Ng?c Nh?t H?nh
17 Võ Tr??ng Thành

– Tu?i : 58

– Quê / n?i sinh : Bình ??nh

L?nh v?c : Hàng tiêu dùng b?n
 • CTCP T?p ?oàn K? ngh? G? Tr??ng Thành
764
Võ Di?p V?n Tu?n
Di?p Th? Thu
18 Nguy?n M?nh Tu?n

– Tu?i : 54

– Quê / n?i sinh : Hà N?i

L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng
 • CTCP T?p ?oàn Hòa Phát
742
19 Tr?n Tu?n D??ng

– Tu?i : 53

– Quê / n?i sinh : Nam ??nh

L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng
 • CTCP T?p ?oàn Hòa Phát
720
20 Nguy?n Th? Nh? Loan

– Tu?i : 56

– Quê / n?i sinh : Bình ??nh

L?nh v?c : B?t ??ng s?n
 • CTCP Qu?c C??ng Gia Lai
712
Nguy?n Qu?c C??ng
H? Vi?t M?nh
21 H? Qu?nh H?ng

– Tu?i : 45

– Quê / n?i sinh : N/A

L?nh v?c : Hàng tiêu dùng b?n
 • CTCP Bóng ?èn ?i?n Quang
689
Nguy?n Thái Nga
H? Th? Kim Thoa
22 Nguy?n Tr?ng Thông

– Tu?i : 63

– Quê / n?i sinh : Hà T?nh

L?nh v?c : B?t ??ng s?n
 • CTCP T?p ?oàn Hà ?ô
656
23 Nguy?n Xuân Quang

– Tu?i : 56

– Quê / n?i sinh : Bình Thu?n

L?nh v?c : B?t ??ng s?n
 • CTCP ??u t? Nam Long
641
24 Nguy?n Nh? So

– Tu?i : 59

– Quê / n?i sinh : B?c Ninh

L?nh v?c : V?t t? nông nghi?p
 • CTCP T?p ?oàn Dabaco Vi?t Nam
614
25 Tr?n Xuân Kiên

– Tu?i : 42

– Quê / n?i sinh : Nam ??nh

L?nh v?c : Th??ng m?i
 • CTCP Th? gi?i s? Tr?n Anh
613
Hoàng Anh Tu?n
?? Th? Thu H??ng
26 Doãn Gia C??ng

– Tu?i : 53

– Quê / n?i sinh : Hà N?i

L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng
 • CTCP T?p ?oàn Hòa Phát
585
27 ??ng Ph??c Thành

– Tu?i : 59

– Quê / n?i sinh : ??ng Tháp

L?nh v?c : V?n t?i
 • CTCP Ánh D??ng Vi?t Nam
553
Ngô Th? Thúy Vân
??ng Th? Lan Ph??ng
??ng Thành Duy
28 Nguy?n Thanh Ngh?a

– Tu?i : 53

– Quê / n?i sinh : Bình ??nh

L?nh v?c : S?n xu?t thép & khai khoáng,Bao bì
 • CTCP ??i Thiên L?c
 • CTCP ?ông H?i B?n Tre
549
Nguy?n Th? Bích Liên
Nguy?n Thanh Loan
29 Nguy?n Ng?c Quang

– Tu?i : 56

– Quê / n?i sinh : Hà N?i

539
30 Nguy?n Bá D??ng

– Tu?i : 57

– Quê / n?i sinh : Nam ??nh

486

Comments

comments