Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Thông tin cho báo chí sáng nay 15-6 v? ti?n ?? ?i?u tra 189 ng??i Vi?t có tên trong H? s? Panama, treatment ông Nguy?n V?n Ph?ng, V? tr??ng V? Qu?n lý thu? Doanh nghi?p l?n thu?c T?ng c?c Thu? – B? Tài chính, cho bi?t T? công tác liên quan ??n Tài li?u Panama ?ã ti?n hành xác minh các thông tin theo k? ho?ch ?? ra. ??n nay ?ã kh?p n?i ???c các thông tin liên quan ??n 30 cá nhân, t? ch?c Vi?t Nam ???c nêu tên trong H? s? Panama công b? h?i ??u tháng 5.

H? s? Panama: ?ã kh?p n?i ???c 30 cá nhân, DN Vi?t Nam
H? s? Panama: ?ã kh?p n?i ???c 30 cá nhân, DN Vi?t Nam

“T? công tác hi?n nay m?i d?ng ? giai ?o?n rà soát thông tin, ch?a có c?n c? ?? k?t lu?n gì v? vi?c các cá nhân, t? ch?c này có vi ph?m gì hay không” – ông Nguy?n V?n Ph?ng nói.

C?ng theo ông Ph?ng, các thông tin ???c nêu trong H? s? r?t s? sài, ch? bao g?m tên ti?ng Anh không d?u, s?p x?p tr?t t? không theo cách ??t tên c?a ng??i Vi?t, và ??a ch? kèm theo ? Vi?t Nam có khi ??n xác minh thì l?i không có th?c.

?? rà soát tìm ra nh?ng cá nhân, t? ch?c c? th?, T? công tác ph?i chia thành nhóm nh?, nh?n di?n t?ng cái tên ???c nêu trong h? s? ?? kh?p n?i v?i các d? li?u hi?n có b?ng các bi?n pháp th? công.

V?i cách làm vi?c nh? v?y, t? 189 cái tên ???c nêu trong H? s? Panama, T? công tác ph?i rà soát kho?ng 300.000 cái tên do ph?i l?n l??t ??o các ch? trong h? s? ?? ghép thành nh?ng cái tên m?i. T? 30 cái tên kh?p n?i ???c, T? công tác ti?p t?c tìm ra nh?ng cá nhân, doanh nghi?p có th?c hi?n giao d?ch v?i nh?ng 30 cá nhân, t? ch?c này ?? tìm ki?m…

“Không ph?i ai có tên trong h? s? c?ng ??u x?u, ??u có vi ph?m pháp lu?t v? r?a ti?n, tr?n thu?. V?n ?? này ph?i ???c ti?n hành m?t cách r?t th?n tr?ng, ??m b?o nguyên t?c tôn tr?ng pháp lu?t, ??m b?o s? minh b?ch nh?ng không t?n h?i ??n môi tr??ng ??u t? Vi?t Nam” – ông Nguy?n V?n Ph?ng nh?n m?nh.

Xem thêm : vinhomes li?u giai, vinhomes nguy?n chí thanh, royal city, vincom bà tri?u

Comments

comments