Giám đốc sở TNMT bị chuyển công tác, vì sao ?

Giám đốc sở TNMT bị chuyển công tác, vì sao ?

C?n h? chung c? 56 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

1. V? trí D? án: T?a l?c t?i 54a – 56 Nguy?n Chí Thanh  và ph? Chùa Láng

  • Cách tr??ng ??i H?c Ngo?i Th??ng, more about more about ?H Ngo?i Giao, this web B?nh Vi?n Nhi-ph? s?n…200m
  • ??i di?n ?H Lu?t, try H?c vi?n hành chính, HV Thanh Thi?u Niên ….
  • Cách tòa nhà Lotte: 1km
  • Cách Khu v?c tài chính d?ch v? s?m u?t Gi?ng Võ, Trung Hòa Nhân Chính, Xã ?àn, Kim Mã: 1km. L?ng Bác: 3km, cách B? H? 5Km, ….

Giao thông thu?n ti?n Tuy?n ???ng s?t trên cao Nh?n – Ga Hà N?i g?m m??i m?t ga trên cao, b?n ga d??i ng?m, n?i Nh?n v?i nhi?u ?i?m giao thông tr?ng y?u c?a Th? ?ô n?m trong t?ng th? d? án ???ng s?t ?ô th? Hà N?i – m?t b? ph?n c?a Quy ho?ch phát tri?n giao thông v?n t?i Hà N?i ?ã ???c Chính ph? phê duy?t và ??y m?nh phát tri?n. Tuy?n ???ng s?t này bao g?m b?n ga trung chuy?n, trong ?ó m?t ?i?m ??t t?i Khách s?n Daewoo, r?t g?n v?i d? án 56 Nguy?n Chí Thanh.

Phòng khách Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng khách Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

2. Ch? ??u t?: Công ty CP b?t ??ng s?n Viettronics ??ng ?a – Thu?c t?p ?oàn VinGroup ?ây là m?t trong nh?ng d? án hi?n ??i c?a VinGroup t?i Hà N?i ngoài các d? án ?ã có ti?ng hi?n ??i b?c nh?t hi?n nay nh? Royal city,Times city ,Vincom center , Bi?t th? Vinhomes River Long Biên, Vinhome Tân C?ng…. D? án h?a h?n ??ng c?p c?n h? tuy?t v?i t?i qu?n ??ng ?a Hà N?i.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

3. Quy mô và thi?t k?: Chung c? Vinhomes 56 Nguy?n Chí Thanh G?m 02 tòa 30 t?ng, 01 tòa v?n Phòng, 01 tòa chung c? cao c?p. – S? l??ng: 378 CHCC h?ng Luxury. – S? t?ng n?i: 30 t?ng. – S? t?ng h?m: 06 t?ngh?m thông nhau (M?i h? gia ?ình 02 ô tô + 02 xe máy). – S? t?ng th??ng m?i: 07 t?ng. – Thang máy: 09 và Thang b?: 03 Quy mô di?n tích khu ??t kho?ng 13.000m2, di?n tích xây d?ng 6601 m2, t?ng di?n tích sàn: 206.275 m2.

Phòng t?m c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng t?m c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

 

Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

CÔNG N?NG CÁC T?NG C?A D? ÁN CHUNG C? VINHOMES NGUY?N CHÍ THANH HÀ N?I

+ T?ng h?m B6 ??n B2 (5 t?ng h?m): GARA ?? xe

+ T?ng h?m B1: ??i siêu th?

+ T?ng 1: Trung tâm th??ng m?i v?i các th??ng hi?u th?i trang cao c?p

+ T?ng 2: Trung tâm th??ng m?i (th?i trang) và Vinschool

+ T?ng 3: Trung tâm th??ng m?i (N?i th?t, ?? tr? em, th?i trang)

+ T?ng 4: Trung tâm th??ng m?i (?? gia d?ng, ch?m sóc s?c ??p, th?i trang)

+ T?ng 5: Khu ?m th?c và khu Games

+ T?ng 6: Cinema, khu Gym và khu ?m th?c cao c?p

+ T?ng 7: C?n h? cao c?p có sân v??n (kho?ng 10 c?n) và khu Lounge + spa + b? b?i (chung)

+ T?ng 8 ??n 30: C?n h? cao c?p

?ây là d? án cao c?p ???c thi?t k? theo phong cách Tân C? ?i?n lãng m?n. ?i?m nh?n là ki?n trúc và gi?ng tr?i ch?y d?c qua t?t c? các t?ng c?a tòa nhà, cùng nhi?u m?t thoáng và  c?a s? r?ng l?n t?i t?t c? các phòng ng?, ??m b?o cung c?p ánh sáng t? nhiên c?ng nh? ??i l?u không khí hoàn h?o Các c?n h? t? t?ng 1 ??n 4 PN, Riêng các c?n h? T?ng 7 c?a tòa tháp s? ???c s? h?u sân v??n dùng riêng ??c ?áo, ?em l?i không gian xanh mát và giá tr? v??t tr?i cho ch? nhân ??ng c?p.

M?i thông tin vui lòng liên h?: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân
Chúng tôi chuyên cho thuê c?n h? chung c? cao c?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh giá r? nh?t th? tr??ng, sickness mi?n phí d?ch v?, shop xem nhà tr?c ti?p.

Liên h?: 090 625 9596 – Mr Quân

– H?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.

– Mi?n phí 100% phí cho khách ?i thuê.

– H? tr? t? v?n v? pháp lý và th? t?c trong su?t th?i gian thuê nhà.

– S? d?ng ti?n ích 5* t?i khu chung c? Vinhomes Nguyê?n Chi? Thanh: B? b?i l?n ngoài tr?i, information pills b? b?i b?n mùa, phòng gym, trung tâm th??ng m?i, tr??ng h?c Vinschool…

 

Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng ?n c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

*Thi?t k? c?n h? g?m: 01 PN, 02 PN, 03 PN và 04 PN. V?i các lo?i di?n tích khác nhau t? 54m2 (1 phòng ng?) – 164m2 (4 phòng ng?). Lên r?t linh ??ng cho vi?c ?áp ?ng nhu c?u tìm c?n ?ng ý cho khách thuê.

*Trang thi?t b? ?i kèm c?n h?, có 02 l?a ch?n:

– ?? c? b?n: Sàn g?, ?i?u hòa âm tr?n, b?p ?i?n t?, hút mùi, h? t? b?p, rèm c?a, h? th?ng ?èn chi?u sáng, ….

– ?? ?? n?i th?t: ?? c? b?n trên và thêm – ti vi, t? l?nh, máy gi?t, gi??ng, ??m, ?èn chùm, giàn ph?i thông minh, …

??i v?i các c?n h? này, ngoài vi?c ?i xem tr?c ti?p, khách thuê s? ???c cung c?p hình ?nh th?c t? c?a c?n h? tr??c qua email, viber, zalo… ?? ti?n cho vi?c ch?n c?n.

Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

*** Chi ti?t các phòng c?n h? và b?ng giá:
• Lo?i 1: C?n h? 55 m2 – 1 phòng ng? (1 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 13 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 17 tri?u/ tháng.
• Lo?i 2: C?n h? 86m2 – 2 phòng ng? (8 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 20 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 24 tri?u/ tháng.
• Lo?i 3: C?n h? 109m2 – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 22 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 26 tri?u – 30 tri?u/ tháng.
• Lo?i 4: C?n h? 128 m2 – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 26 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??:  32 tri?u / tháng
• Lo?i 5: C?n h? 127 m2, c?n góc – 3 phòng ng? (1 c?n/ t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 24.56 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 31.26 tri?u – 33.49 tri?u / tháng.
• Lo?i 6: C?n h? 137m2, c?n góc – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng). Gia? ?ô? c? ba?n: 29.02 tri?u/tha?ng. – ??y ?? ??: 35.72 tri?u/ tháng.
• Lo?i 7: C?n h? 167m2, C?n góc ??p nh?t d? án – 4 phòng ng? (2 c?n/t?ng). Gía thuê ?? c? b?n: 35.72 tri?u – 37.95 tri?u/ tháng. – ??y ?? ??: 51.35 tri?u – 55.81 tri?u/ tháng.

• Xem chính nh?ng c?n h? cho thuê : 
• ???c g?p, ?àm phán và trao ??i tr?c ti?p v?i ch? nhà.
• B?n s? ???c xem nhi?u c?n h? ?? có th? so sánh và l?a ch?n.
• ??c bi?t n?a b?n s? không ph?i m?t th?i gian tìm ki?m ???c nh?ng c?n h? ?ng ý.

Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng b?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Chúng tôi cam k?t:
• H? tr? pháp lý & t? v?n toàn b? th? t?c trong su?t quá trình thuê.
• ??m b?o giá thuê c?n h? Vinhomes Nguyê?n Chi? Thanh r? và t?t nh?t th? tr??ng.
• Mi?n phí d?ch v? s? d?ng các d?ch v? c?a C?T trong vòng 10 n?m.
?? ???c t? v?n ch?n c?n, t?ng ho?c h??ng phù h?p và ?i xem c?n h? th?c t?, quý khách hàng vui lòng liên h?:
Hotline: 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

 
Cho thuê c?n h? chung c? Vinhomes 56 Nguy?n Chí Thanh c?n studio nhi?u ánh sáng.
C?n h? 1 phòng ng?, sales ?? ?? theo tông sang tr?ng v?i gam màu sáng:
Các ?? ??c ???c mua ?? s? d?ng, vì v?y ch?t l??ng ???c ??m b?o và cân nh?c k? nh?: Smart tivi, h? th?ng t? l?nh, máy s?y bát nh?p kh?u t? ??c, h? th?ng l?c n??c thông minh tiêu chu?n EU ….
Cho thuê 16 tri?u/th.
Vinhomes 54 Nguy?n Chí Thanh n?m ? v? trí ??c ??a, trung tâm qu?n ??ng ?a, thu?n ti?n giao thông, ?n u?ng sáng, t?i
Vinhomes hi?n t?i có tr??ng ti?u h?c Vinschool, d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p, thân thi?n.

Liên h? : 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

Chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

T?a l?c t?i v? trí “vàng” ??c ??a b?c nh?t Th? ?ô, this v?i gi?ng tr?i tr?i d?c qua các t?ng và sân v??n xanh mát tr?i r?ng t?i khu v?c t?ng 7 c?a tòa nhà, salve khu c?n h? h?ng sang b?c nh?t Th? ?ô Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i ???c xây d?ng và thi?t k? h??ng ??n m?t phong cách s?ng ??ng c?p gi?a trung tâm thành ph? nh?n nh?p, hi?n ??i.

Phòng khách c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
Phòng khách c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

D? án Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i ???c xây d?ng trên di?n tích 13.039 m2, g?m 2 tòa cao ?c 30 t?ng: Tháp c?n h? h?ng sang và Tháp v?n phòng h?ng A. Các c?n h? tr?i d?c t? t?ng 7 ??n t?ng 30, n?m trên kh?i ?? g?m 6 t?ng trung tâm th??ng m?i – d?ch v?, ??i siêu th? t?i h?m B1 và 5 t?ng h?m ?? xe cùng nhi?u ti?n ích khác ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a c? dân.

Khu c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i g?m 378 c?n h? h?ng sang mang c?m h?ng tân c? ?i?n lãng m?n, k?t h?p v?i nh?ng ???ng nét ki?n trúc ngo?i th?t mang phong cách t?i gi?n, nhi?u m?t thoáng và c?a s? r?ng t?i t?t c? các phòng ng?, ??m b?o cung c?p ánh sáng t? nhiên c?ng nh? ??i l?u không khí hoàn h?o cho c? c?n h?. Các c?n h? ???c thi?t k? ?a d?ng, di?n tích t? 54m2 ??n 170m2 và có t? 1 ??n 4 phòng ng?, ???c b? trí h?t s?c khoa h?c nh?m t?i ?a hóa công n?ng s? d?ng, mang ??n m?t không gian s?ng ti?n nghi và tho?i mái. ??c bi?t, các c?n h? t?i t?ng 7 c?a tòa tháp s? có không gian hoàn h?o h?n v?i ph?n sân v??n xanh mát ??c ?áo.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i s? mang ??n m?t tiêu chu?n s?ng ??ng c?p v??t tr?i và hoàn h?o cho quý khách. Khu c?n h? h?ng sang Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i d? ki?n s? hoàn thành và ??a vào s? d?ng vào Quý I/2016.

Liên h?: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân
Giám ??c s? ? Bà R?a-V?ng Tàu b? ?i?u chuy?n công tác v?i lý do ch?m tr? trong vi?c gi?i quy?t các th? t?c ??t ?ai. Trao ??i v?i phóng viên, salve bà nói không ph?c v?i quy?t ??nh trên.

Bà Lê Th? Công ???c b? nhi?m làm Giám ??c S? Tài nguyên – Môi Tr??ng t?nh Bà R?a – V?ng Tàu (S? TN-MT) t? tháng 7/2015. Ngày 26/5, Ch? t?ch UBND t?nh Bà R?a – V?ng Tàu Nguy?n V?n Trình ký quy?t ??nh ?i?u chuy?n bà sang làm làm vi?c t?i Ban T? ch?c T?nh ?y.

“Tôi ?ã g?i ??n xin ngh? vi?c nh?ng ch?a ???c gi?i quy?t. Ngày 21/6, tôi v?n ??n nh?n nhi?m v? m?i và s? báo cáo Ban th??ng v? T?nh ?y ?? h? xem xét, cho tôi tôi ngh? theo nguy?n v?ng”, bà Công nói.

bà Lê Th? Công xác nh?n bà ?ã n?p ??n xin thôi vi?c.
bà Lê Th? Công xác nh?n bà ?ã n?p ??n xin thôi vi?c.

Trong th?i gian 10 tháng làm giám ??c S? TN-MT, bà Công ???c ?ánh giá là ng??i không v? l?i trong quá trình gi?i quy?t công vi?c, ??a ??n v? phát tri?n. Bà nói: “Khi v? nh?n ch?c, tôi ?ã s?p x?p l?i b? máy ?? phù h?p v?i n?ng l?c, chuyên môn.

Tôi t? ch?c giao ban ??a chính, ??i tho?i doanh nghi?p vào chi?u th? 6 hàng tu?n và th?c hi?n h?p chuyên ??. ?ây là nh?ng vi?c tr??c kia ch?a ai làm”.

Tuy nhiên, v? giám ??c s? cho r?ng, lãnh ??o t?nh ?ánh giá bà ch?m tr? trong vi?c x? lý, gi?i quy?t 4 h? s? ??t ?ai nên các nhà ??u t? không th?a mãn.

Do v?y, t?nh ?i ??n quy?t ??nh ?i?u chuy?n bà sang v? trí và l?nh v?c khác.

Trong ??n xin ngh?, ng??i ph? n? 52 tu?i c?ng gi?i trình v? vi?c không gi?i quy?t h? s? 4 d? án l?n.

Theo bà, n?u s? thông qua, ?áp ?ng nhu c?u nhà ??u t? thì s? vi ph?m pháp lu?t, t?o ti?n ?? x?u trong l?nh v?c tài nguyên, môi tr??ng.

M?t trong 4 h? s? mà bà Công ?? c?p là vi?c ?? ngh? tách th?a c?a Công ty TNHH H? Tràm.

Công ty này ???c UBND t?nh Bà R?a – V?ng Tàu cho thuê di?n tích ??t 163 ha ?? xây d?ng và kinh doanh Khu du l?ch ngh? d??ng, gi?i trí ph?c h?p, làm Trung tâm h?i ngh? Qu?c t? H? Tràm.

Th?i h?n s? d?ng ??t là 50 n?m, ???c c?p s? ??. V? sau, công ty có ??n ?? ngh? S? TN-MT tách th?a ??i v?i khu ??t này nh?ng không ???c bà Công gi?i quy?t.

Bà nói: “Tách ra r?i mua bán, chuy?n nh??ng, phá v? toàn b? quy ho?ch làm tan nát h?t. R?t nguy hi?m. Lu?t ??t ?ai n?m 2013 không quy ??nh vi?c tách th?a ki?u này”.

Trong ??n xin ngh? vi?c, bà c?ng gi?i trình và ??a ra v? sai ph?m làm c? s?: “Tr??c ?ây, S? TN-MT gi?i quy?t tách th?a khu ??t t?i ??i Ng?c T??c (TP V?ng Tàu), c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t nên ch? d? án ?ã chuy?n nh??ng cho các cá nhân xây d?ng, phá v? toàn b? quy ho?ch.

V?i sai ph?m này, t?nh ch? ??o ki?m ?i?m, làm rõ trách nhi?m cá nhân ??n v? liên quan. C?n c? vào pháp lu?t và th?c t?, S? TN-MT không gi?i quy?t tách th?a d? án H? Tràm”.

Nguyên giám ??c s? cho r?ng, 4 h? s? ??t ?ai mà bà không gi?i quy?t là t?n t?i t? nhi?u n?m tr??c và bà ?ã làm ?úng quy ??nh.

“C? quan tài nguyên, môi tr??ng th?c hi?n theo pháp lu?t, không th? gi?i quy?t m?t cách tùy ti?n theo yêu c?u nhà ??u t?. Nh?ng s? vi?c không gi?i quy?t ???c thì mình có v?n b?n tr? l?i ng??i ta.

Nh?ng v??ng m?c có th? tháo g? trong th?m quy?n thì tháo g?, không n?m trong th?m quy?n thì ph?i xin ý ki?n b?, ngành, T?nh ?y”, bà Công phân tr?n.

C?ng theo bà, ngành tài nguyên môi tr??ng thu?c l?nh v?c nh?y c?m nên ng??i lãnh ??o ph?i d?a vào pháp lu?t ?? gi?i quy?t. Lãnh ??o ph?i thanh liêm, hi?u pháp lu?t và th?c hi?n ?úng quy ??nh.

Làm vì dân, vì n??c và ph?i trung th?c, th?ng th?n. V? vi?c b? ?i?u chuy?n, bà nói: “D?a vào ?ó (vi?c gi?i quy?t các h? s? ??t ch?m tr?) ?? chuy?n tôi ?i thì tôi không tâm ph?c, kh?u ph?c”.

Trong 10 tháng ???ng nhi?m, bà Công lên k? ho?ch thanh tra toàn di?n 50 d? án trong t?nh.

Theo bà, s? ?ang lên k? ho?ch “tr?m” nh?ng d? án không tri?n khai, ch?m tri?n khai ?? ??u giá khu ??t công ho?c chuy?n nh??ng nhà ??u t? có n?ng l?c th?c hi?n.

“Nhi?u d? án ven bi?n ch?m tri?n khai. Có nh?ng d? án 5-6 n?m ch?a ???c th?c hi?n. Tr??c ?ây, cho thuê ??t r?i ‘bung’ luôn.

Khi tôi v? xây d?ng k? ho?ch thanh tra, khi ?ó m?i bi?t nh?ng d? án kéo dài nên lên k? ho?ch thu h?i ho?c gia h?n ?úng lu?t”, bà Công cho bi?t.

Không còn làm ch?c v? giám ??c s? và c?ng ?ang ch? ???c gi?i quy?t ??n ngh? vi?c theo nguy?n v?ng, bà Lê Th? Công bày t? nhi?u lo l?ng cho s?, ngành.

Bà nói: “S? ng??i ??ng ??u không b?n l?nh, c?p d??i tham m?u không ch?t ch? là d?n ??n sai ph?m. Lo nh?t v? ?ó.

Ng??i tham m?u ph?i tâm huy?t, n?m rõ pháp lu?t và minh b?ch, dân ch?, công khai. Ngành tài nguyên môi tr??ng d? d?n ??n sai ph?m l?m”.

V? vi?c ?i?u chuy?n bà Công, Bí th? T?nh ?y Bà R?a – V?ng Tàu Nguy?n H?ng L?nh, cho bi?t ?ã t? ch?c h?p và xác ??nh ng??i này không th? ??m nhi?m ch?c giám ??c s? vì gi?i quy?t các v? vi?c ch?m tr?.

Theo ông L?nh, bà Lê Th? Công có ??n và t?nh s? xem xét ?? bà ???c ngh? theo ?úng nguy?n v?ng.

Xem thêm : Vinhomes nguy?n chí thanh, vinhomes li?u giai, vincom bà tri?u, royal city, times city

Comments

comments