Chuyện lạ: Người dân Đức vừa được chính phủ trả thêm tiền khi dùng điện

Chuyện lạ: Người dân Đức vừa được chính phủ trả thêm tiền khi dùng điện

Layout c?n h? Times City

Layout tòa T1 Times City
Layout tòa T1 Times City
Layout tòa T2 Times City
Layout tòa T2 Times City

 

Layout tòa T10 Times City
Layout tòa T10 Times City

Ngày 8/5 v?a qua, ailment n??c ??c m?i ??t m?t k? l?c m?i trong s?n xu?t n?ng l??ng tái t?o. Nh? nh?ng ngu?n n?ng l??ng gió, m?t tr?i, th?y ?i?n mà n??c này ?ã cung c?p ???c kho?ng 87% l??ng ?i?n trên toàn qu?c tính vào lúc 1 gi? chi?u, t??ng ???ng kho?ng 55 GW trong t?ng s? 63 GW.

Th?m chí, b?ng giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi? ??ng h?. ?i?u này c?ng t??ng ???ng v?i vi?c ng??i dân ??c ???c chính ph? tr? thêm ti?n nh? dùng ?i?n. ??c bi?t, các nhà máy l?c d?u hay luy?n kim, nh?ng n?i tiêu th? nhi?u ?i?n n?ng ???c h??ng l?i nhi?u nh?t.

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

 

 

Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n
Chuy?n l?: Ng??i dân ??c v?a ???c chính ph? tr? thêm ti?n khi dùng ?i?n

N?m 2014, t? l? n?ng l??ng tái t?o t?i ??c m?i ch? chi?m 33% nh?ng nh? nh?ng công trình và d? án phát tri?n n?ng l??ng s?ch mà ng??i dân ??c hi?n nay ???c h??ng l?i. Theo d? báo, nh?ng công trình ?i?n gió m?i s? còn ?óng góp nhi?u h?n n?a cho ngành n?ng l??ng s?ch c?a n??c này.

??c ?ang lên k? ho?ch s?n xu?t 100% n?ng l??ng s?ch vào n?m 2050, sau khi ?an M?ch thành công s?n xu?t 100% n?ng l??ng gió. Th?m chí ?an M?ch còn xu?t kh?u n?ng l??ng sang ??c, Na Uy và Th?y ?i?n do l??ng cung ?i?n v??t nhu c?u tiêu th?.

Giá ?i?n t?i ??c ?ã xu?ng m?c âm trong vài gi?

D?u v?y, không ph?i ai c?ng th?y vui m?ng khi ??c s?n xu?t ???c nhi?u n?ng l??ng s?ch.

Do h? th?ng ?i?n c?a ??c v?n ch?a ???c thay ??i hoàn toàn ?? thích ?ng v?i ngu?nn?ng l??ng m?i nên các nhà máy nhi?t ?i?n và ?i?n nguyên t? ?ã ph?i tr? ti?n trong vài gi? ?? bán ?i?n cho ng??i dân. Nghe có v? n?c c??i nh?ng ?ây l?i là s? th?c t?i ??c.

Xem thêm : C?n h? vinhomes nguy?n chí thanh, c?n h? royal city, vincom bà tri?u

Comments

comments