Bữa ăn trưa với tỉ phú Warren Buffett lần này là 3,4 triệu đô

Bữa ăn trưa với tỉ phú Warren Buffett lần này là 3,4 triệu đô

V? trí t?ng quan Vinhomes Li?u Giai

Vinhomes Li?u Giai – v? trí vàng c?a Hà N?i

T?NG QUAN D? ÁN VINHOMES LI?U GIAI

Vinhomes Metropolis là d? án ??ng c?p c?a t?p ?oàn Vingroup t?i v? trí Vàng 29 Li?u Giai. T?i v? trí Vàng trung tâm c?a trung tâm, visit web Vingroup ?ã ki?n t?o nên m?t d? án x?ng t?m v?i thi?t k? hoàn m?, salve ti?n ích ??ng c?p dành cho c?ng ??ng c? dân thành ??t. D? án Vinhomes Metropolis là bi?u t??ng m?i hi?n ??i và ??ng c?p, ki?n t?o di?n m?o m?i cho th? ?ô Hà N?i. V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i v? m?i m?t nh? v? trí, thi?t k?, ti?n ích, c?n h? Vinhomes Metropolis là n?i tìm ki?m và s? h?u x?ng t?m c?a r?t nhi?u khách hàng mu?n kh?ng ??nh ??ng c?p và phong cách s?ng c?a mình. Bên c?nh ?ó, vi?c chú tr?ng thi?t l?p an ninh ch?t ch?, h? th?ng phòng cháy ch?a cháy hi?n ??i, linh ho?t, chung c? Vinhomes Metropolis h?a h?n s? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m hoàn h?o v? môi tr??ng s?ng cho khách hàng.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

navigation D? án: ph?c h?p chung c? – tr??ng h?c – trung tâm th??ng m?i Vinhomes Metropolis

navigation Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup

navigation Thi?t k? c?nh quan sân v??n: T?p ?oàn ki?n trúc Atkins – ??n v? ki?n trúc hàng ??u th? gi?i

navigation V? trí d? án: s? 29 Li?u Giai

navigation D? án có t?ng di?n tích: 35.075m2

navigation M?t ??: 45,4%

navigation Di?n tích sàn xây d?ng:

icon-ngoi-sao-vang-20  V?n phòng: 121,010m2

icon-ngoi-sao-vang-20 C?n h?: 204,507m2

icon-ngoi-sao-vang-20Trung tâm th??ng m?i: 24,507m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Shophouse: 4,508m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Tr??ng h?c: 15,071m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Nhà tr?: 4000m2

navigation T?ng s? l??ng c?n h?: kho?ng h?n 1000 c?n

navigation Th?i gian bàn giao c?n h? d? ki?n: Cu?i n?m 2018, ??u n?m 2019

Lo?i c?n h? d? ki?n: 

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

V? TRÍ ??C ??A K?T N?I GIAO THÔNG THU?N L?I

T?a l?c t?i s? 29 Li?u Giai-Q.Ba ?ình-Hà N?i. ?ây là trung tâm v?n hóa, chính tri và kinh t? c?a nhà n??c. V?i k?t n?i giao thông vô cùng thu?n l?i qua các con ph? chính: Kim Mã, Nguy?n Chí Thanh, ?ào T?n, Hoàng Hoa Thám, ??i C?n..v v

S?ng t?i ?ây b?n s? c?m giác cu?c s?ng r?t v?n minh và hi?n ??i. Nó gi?ng nh? m?t thành ph? singapore thu nh?. V?i hàng lo?t các khách s?n và ??i s? quán hàng ??u nh?: Khách s?n Daewoo, Lotte, lake side, ??i s? quán nh?t b?n… vv

Do ???c quy ho?ch t? th?i pháp thu?c nên ph?n l?n quanh d? án có các công vi?n và h? n??c l?n ?? ?i?u hòa không khí c?ng nh? khu vui ch?i nh?: Công viên Th? L?, Công viên Bách Th?o, H? Ng?c Khánh và H? Gi?ng Võ…vv

Quanh d? án vinhomes Li?u Giai còn có các h? th?ng tr??ng h?c hàng ??u nh?: Tr??ng THPT Ph?m H?ng Thái, Tr??ng THCS Th?ng Long, Tr??ng THPT Th?c Nghi?m, Tr??ng THCS Phan Chu Trinh, Tr??ng Ti?u H?c Kim ??ng…vv

M?t b?ng t?ng th? Vinhomes Li?u Giai
M?t b?ng t?ng th? Vinhomes Li?u Giai

LIÊN H? ??T MUA C?N H?

Khách hàng c?n t? v?n v? các s?n ph?m c?a Vinhomes, c?ng nh? chính sách bán hàng hay phân tích các c? h?i ??u t? t? các s?n ph?m, xin vui lòng liên h? nhân viên t? v?n bán hàng:

Hotline: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân

Vinhomes Li?u Giai – v? trí vàng c?a Hà N?i

T?NG QUAN D? ÁN VINHOMES LI?U GIAI

Vinhomes Metropolis là d? án ??ng c?p c?a t?p ?oàn Vingroup t?i v? trí Vàng 29 Li?u Giai. T?i v? trí Vàng trung tâm c?a trung tâm, nurse Vingroup ?ã ki?n t?o nên m?t d? án x?ng t?m v?i thi?t k? hoàn m?, information pills ti?n ích ??ng c?p dành cho c?ng ??ng c? dân thành ??t. D? án Vinhomes Metropolis là bi?u t??ng m?i hi?n ??i và ??ng c?p, ki?n t?o di?n m?o m?i cho th? ?ô Hà N?i. V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i v? m?i m?t nh? v? trí, thi?t k?, ti?n ích, c?n h? Vinhomes Metropolis là n?i tìm ki?m và s? h?u x?ng t?m c?a r?t nhi?u khách hàng mu?n kh?ng ??nh ??ng c?p và phong cách s?ng c?a mình. Bên c?nh ?ó, vi?c chú tr?ng thi?t l?p an ninh ch?t ch?, h? th?ng phòng cháy ch?a cháy hi?n ??i, linh ho?t, chung c? Vinhomes Metropolis h?a h?n s? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m hoàn h?o v? môi tr??ng s?ng cho khách hàng.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

navigation D? án: ph?c h?p chung c? – tr??ng h?c – trung tâm th??ng m?i Vinhomes Metropolis

navigation Ch? ??u t?: T?p ?oàn Vingroup

navigation Thi?t k? c?nh quan sân v??n: T?p ?oàn ki?n trúc Atkins – ??n v? ki?n trúc hàng ??u th? gi?i

navigation V? trí d? án: s? 29 Li?u Giai

navigation D? án có t?ng di?n tích: 35.075m2

navigation M?t ??: 45,4%

navigation Di?n tích sàn xây d?ng:

icon-ngoi-sao-vang-20  V?n phòng: 121,010m2

icon-ngoi-sao-vang-20 C?n h?: 204,507m2

icon-ngoi-sao-vang-20Trung tâm th??ng m?i: 24,507m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Shophouse: 4,508m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Tr??ng h?c: 15,071m2

icon-ngoi-sao-vang-20 Nhà tr?: 4000m2

navigation T?ng s? l??ng c?n h?: kho?ng h?n 1000 c?n

navigation Th?i gian bàn giao c?n h? d? ki?n: Cu?i n?m 2018, ??u n?m 2019

Lo?i c?n h? d? ki?n: 

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

V? TRÍ ??C ??A K?T N?I GIAO THÔNG THU?N L?I

T?a l?c t?i s? 29 Li?u Giai-Q.Ba ?ình-Hà N?i. ?ây là trung tâm v?n hóa, chính tri và kinh t? c?a nhà n??c. V?i k?t n?i giao thông vô cùng thu?n l?i qua các con ph? chính: Kim Mã, Nguy?n Chí Thanh, ?ào T?n, Hoàng Hoa Thám, ??i C?n..v v

S?ng t?i ?ây b?n s? c?m giác cu?c s?ng r?t v?n minh và hi?n ??i. Nó gi?ng nh? m?t thành ph? singapore thu nh?. V?i hàng lo?t các khách s?n và ??i s? quán hàng ??u nh?: Khách s?n Daewoo, Lotte, lake side, ??i s? quán nh?t b?n… vv

Do ???c quy ho?ch t? th?i pháp thu?c nên ph?n l?n quanh d? án có các công vi?n và h? n??c l?n ?? ?i?u hòa không khí c?ng nh? khu vui ch?i nh?: Công viên Th? L?, Công viên Bách Th?o, H? Ng?c Khánh và H? Gi?ng Võ…vv

Quanh d? án vinhomes Li?u Giai còn có các h? th?ng tr??ng h?c hàng ??u nh?: Tr??ng THPT Ph?m H?ng Thái, Tr??ng THCS Th?ng Long, Tr??ng THPT Th?c Nghi?m, Tr??ng THCS Phan Chu Trinh, Tr??ng Ti?u H?c Kim ??ng…vv

M?t b?ng t?ng th? Vinhomes Li?u Giai
M?t b?ng t?ng th? Vinhomes Li?u Giai

LIÊN H? ??T MUA C?N H?

Khách hàng c?n t? v?n v? các s?n ph?m c?a Vinhomes, c?ng nh? chính sách bán hàng hay phân tích các c? h?i ??u t? t? các s?n ph?m, xin vui lòng liên h? nhân viên t? v?n bán hàng:

Hotline: 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân

B?a tr?a v?i t? phú Warren Buffett, buy T?ng Giám ??c t?p ?oàn ??u t? Berkshire Hathaway ?ã ???c ch?t v?i con s? r?t cao và r?t ??p 3.456.789 USD USD trong m?t phiên ??u giá c?a Qu? t? thi?n GLIDE trên trang Ebay. Cu?c ??u giá b?t ??u t? ngày 5-6 v?i giá kh?i ?i?m là 25.000 USD và k?t thúc vào ngày 11-6, look theo hãng tin AP (M?).

B?a ?n tr?a v?i  t? phú Warren Buffett l?n này là 3,4 tri?u ?ô
B?a ?n tr?a v?i t? phú Warren Buffett l?n này là 3,4 tri?u ?ô

?ây là l?n th? hai s? ti?n ??u giá cu?i cùng ???c ch?t ? con s? cao và ??p 3.456.789 USD. L?n th? nh?t là vào n?m 2012. S? ti?n ??u giá n?m ngoái ???c ch?t ? s? 2.345.678 USD cho bên th?ng là công ty gi?i trí Dalian Zeus Entertainment Co. ? B?c Kinh (Trung Qu?c).

Danh tính ng??i th?ng cu?c ??u giá n?m nay ch?a ???c ti?t l?. Kho?n ti?n ??u giá s? thu?c v? Qu? GLIDE cho công tác t? thi?n, h? tr? ng??i vô gia c?.

“Giá c? là cái mà b?n chi tr?. Giá tr? là cái mà b?n nh?n ???c.” – t? phú Warren Buffett

Vi?c ??u giá b?a ?n v?i t? phú Warren Buffett ???c Qu? GLIDE t? ch?c m?i n?m m?t l?n và ?ã ???c th?c hi?n 17 l?n, xu?t phát t? ý t??ng c?a ng??i v? quá c? t? phú này là bà Susie Buffett. ??n nay, Qu? GLIDE ?ã thu ???c 20 tri?u USD t? các cu?c ??u giá này.

“Tôi t? hào có th? góp ph?n giúp ích cho nh?ng ng??i ?ang c?n s? giúp ??.”, t? phú Warren Buffett phát bi?u tr??c cu?c ??u giá.

Ng??i th?ng ??u giá có quy?n m?i thêm 7 ng??i khác n?a ??n ?n cùng t? phú Warren Buffett. Theo AP, b?a ?n th??ng kéo dài t?i vài gi?. Và t? phú Warren Buffett cho bi?t ông th??ng nh?n r?t nhi?u câu h?i v? ?a d?ng ch? ?? t?i các b?a ?n ??u giá này. T? phú Warren Buffett có th? nói v? t?t c? m?i ?? tài, d? nhiên ngo?i tr? k? ho?ch kinh doanh s?p t?i c?a mình.

Xem thêm : Vinhomes nguy?n chí thanh, royal city, vincom bà tri?u, vinhomes li?u giai

Comments

comments