Vinhomes Metropolis – Vinhomes Liễu Giai – 29 Liễu Giai

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Gi?i thi?u t?ng quan d? án :

Tên d? án : Vinhomes Metropolis

Ch? ??u T? : T?p ?oàn Vingroup

Quy mô d? án : d? án có quy ho?ch kho?ng h?n 3 ha g?m 3 tòa chung c? cao c?p và 2 tòa v?n phòng.

S? l??ng c?n h? :  kho?ng h?n 1500 c?n h? ??ng c?p.

M?t ?? c?n h?/sàn : 13 c?n h?/sàn.

M?t ?? thang máy v?i 8 thang máy/sàn

Chi ti?t:  m? bán c?n h? vinhomes li?u giai

View và t?m nhìn : Các c?n h? Vinhomes Metropolis ??u có view siêu ??p v?i 4 h? vây quanh d? án trong ?ó ?i?n hình nh?t là view H? Tây thoáng mát, sales find t?m nhìn r?ng m?, pills health thoáng ?ãng.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

C? C?U C?N H? D? ÁN VINHOMES METROPOLIS NH? SAU 

Di?n tích c?n h? Vinhomes Metropolis : có các lo?i c?n h? t? 1 phòng ng?  ??n 4 phòng ng? có các lo?i di?n tích nh?

C?n h? 1 phòng ng? 2 c?n/sàn di?n tích  54m2

C?n h? 2 phòng ng? 5 c?n/sàn di?n tích t? 79 – 82m2

C?n h? 3 phòng ng? 5 c?n/sàn di?n tích t? 112 – 130m2

C?n h? 4 phòng ng? 1 c?n/sàn di?n tích 150m2

C?n h? 4 phòng ng? Vinhomes Li?u Giai
C?n h? 4 phòng ng? Vinhomes Li?u Giai

VINHOMES LI?U GIAI CÓ V? TRÍ TR?C ??A B?C NH?T HÀ N?I

Vinhomes Metropolis t?a l?c t?i v? trí “vàng” ??c ??a b?c nh?t Hà N?i n?m ? s? 29 Li?u Giai, n?m ??i di?n tòa nhà Lotte, g?n bãi ?? xe Ng?c Khánh, ngay bên c?nh ??i s? quán Nh?t. V?i v? trí chi?n l??c n?m ngay trung tâm Th? ?ô Hà N?i là c?u n?i huy?t m?ch quan tr?ng v?i các qu?n n?i thành.

Li?u Giai là con ???ng n?m trên qu?n Ba ?ình n?i ti?ng, và ???c m?nh danh là con ???ng ??p nh?t c?a th? ?ô Hà N?i. Vi?c m?i ???c tu s?a và nâng c?p cùng v?i ?ó là t?a l?c c?a nhi?u c? quan ??u não c?a ??t n??c, tuy?n ???ng Li?u Giai s? là m?t con ???ng mà c? dân s?n b?t ??ng s?n ?? ý nh?t.

Liên k? khu v?c d? án chung c? Vinhomes Li?u Giai nh? sau:

– Cách h? Tây ch?a ??y 800m

– D? dàng di chuy?n ??n sân bay N?i Bài

– N?m c?nh các tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a th? ?ô Hà N?i nh?: Li?u Giai, Kim Mã, Nguy?n Chí Thanh…

– K?t n?i thu?n ti?n v?i qu?c l? 1A, 1B, vành ?ai 3

– ???c th?a h??ng nh?ng ti?n ích ??ng b? xung quanh c?a trung tâm Hà N?i.

 

VINHOMES METROPOLIS V?I TI?N ÍCH 5 SAO KHÉP KÍN

D? án khu c?n h? Vinhomes Metropolis Li?u Giai c?a Vingroup k? th?a và phát huy tinh hoa t? nh?ng d? án ?ã tri?n khai r?t thành công nh? Royal City, Times City. V?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p v??t tr?i, ???c ??u t? k? l??ng, ??ng b? và khép kín Vinhomes Metropolis mang ??n cho c? dân không gian s?ng, không gian th? giãn vô cùng ??ng c?p.

Các Ti?n Ích Chung c? Vinhomes Metropolis Li?u Giai Nh?:

 • Tr??ng h?c liên c?p Vinshool. ( qu?n lý và xây d?ng theo tiêu chu?n qu?c t? )
 • B?nh vi?n ?a khoa Vinmec
 • Trung Tâm Th??ng M?i Vincom Mega Mall
 • S?nh Lounge ??ng c?p ( n?i giành riêng c? dân th? giãn, nhâm nhi ly cafe sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng )
 • H? th?ng c?nh quan cây xanh
 • B? b?i ngoài tr?i và b? b?i trong nhà


Chi ti?t liên h? : 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân
Gi?i thi?u t?ng quan d? án :

Tên d? án : Vinhomes Metropolis

Ch? ??u T? : T?p ?oàn Vingroup

Quy mô d? án : d? án có quy ho?ch kho?ng h?n 3 ha g?m 3 tòa chung c? cao c?p và 2 tòa v?n phòng.

S? l??ng c?n h? :  kho?ng h?n 1500 c?n h? ??ng c?p.

M?t ?? c?n h?/sàn : 13 c?n h?/sàn.

M?t ?? thang máy v?i 8 thang máy/sàn

Chi ti?t:  m? bán c?n h? vinhomes li?u giai

View và t?m nhìn : Các c?n h? Vinhomes Metropolis ??u có view siêu ??p v?i 4 h? vây quanh d? án trong ?ó ?i?n hình nh?t là view H? Tây thoáng mát, sildenafil t?m nhìn r?ng m?, thoáng ?ãng.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

C? C?U C?N H? D? ÁN VINHOMES METROPOLIS NH? SAU 

Di?n tích c?n h? Vinhomes Metropolis : có các lo?i c?n h? t? 1 phòng ng?  ??n 4 phòng ng? có các lo?i di?n tích nh?

C?n h? 1 phòng ng? 2 c?n/sàn di?n tích  54m2

C?n h? 2 phòng ng? 5 c?n/sàn di?n tích t? 79 – 82m2

C?n h? 3 phòng ng? 5 c?n/sàn di?n tích t? 112 – 130m2

C?n h? 4 phòng ng? 1 c?n/sàn di?n tích 150m2

C?n h? 4 phòng ng? Vinhomes Li?u Giai
C?n h? 4 phòng ng? Vinhomes Li?u Giai

VINHOMES LI?U GIAI CÓ V? TRÍ TR?C ??A B?C NH?T HÀ N?I

Vinhomes Metropolis t?a l?c t?i v? trí “vàng” ??c ??a b?c nh?t Hà N?i n?m ? s? 29 Li?u Giai, n?m ??i di?n tòa nhà Lotte, g?n bãi ?? xe Ng?c Khánh, ngay bên c?nh ??i s? quán Nh?t. V?i v? trí chi?n l??c n?m ngay trung tâm Th? ?ô Hà N?i là c?u n?i huy?t m?ch quan tr?ng v?i các qu?n n?i thành.

Li?u Giai là con ???ng n?m trên qu?n Ba ?ình n?i ti?ng, và ???c m?nh danh là con ???ng ??p nh?t c?a th? ?ô Hà N?i. Vi?c m?i ???c tu s?a và nâng c?p cùng v?i ?ó là t?a l?c c?a nhi?u c? quan ??u não c?a ??t n??c, tuy?n ???ng Li?u Giai s? là m?t con ???ng mà c? dân s?n b?t ??ng s?n ?? ý nh?t.

Liên k? khu v?c d? án chung c? Vinhomes Li?u Giai nh? sau:

– Cách h? Tây ch?a ??y 800m

– D? dàng di chuy?n ??n sân bay N?i Bài

– N?m c?nh các tuy?n ???ng huy?t m?ch c?a th? ?ô Hà N?i nh?: Li?u Giai, Kim Mã, Nguy?n Chí Thanh…

– K?t n?i thu?n ti?n v?i qu?c l? 1A, 1B, vành ?ai 3

– ???c th?a h??ng nh?ng ti?n ích ??ng b? xung quanh c?a trung tâm Hà N?i.

 

VINHOMES METROPOLIS V?I TI?N ÍCH 5 SAO KHÉP KÍN

D? án khu c?n h? Vinhomes Metropolis Li?u Giai c?a Vingroup k? th?a và phát huy tinh hoa t? nh?ng d? án ?ã tri?n khai r?t thành công nh? Royal City, Times City. V?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p v??t tr?i, ???c ??u t? k? l??ng, ??ng b? và khép kín Vinhomes Metropolis mang ??n cho c? dân không gian s?ng, không gian th? giãn vô cùng ??ng c?p.

Các Ti?n Ích Chung c? Vinhomes Metropolis Li?u Giai Nh?:

 • Tr??ng h?c liên c?p Vinshool. ( qu?n lý và xây d?ng theo tiêu chu?n qu?c t? )
 • B?nh vi?n ?a khoa Vinmec
 • Trung Tâm Th??ng M?i Vincom Mega Mall
 • S?nh Lounge ??ng c?p ( n?i giành riêng c? dân th? giãn, nhâm nhi ly cafe sau nh?ng gi? làm vi?c c?ng th?ng )
 • H? th?ng c?nh quan cây xanh
 • B? b?i ngoài tr?i và b? b?i trong nhà


Chi ti?t liên h? : 090 625 9596 – Ph?m H?ng Quân

Vinhomes Metropolis – Vinhomes Li?u Giai – 29 Li?u Giai

B?n ?ã bao gi? ngh? ??n vi?c mua m?t c?n h? t?i v? trí ??p nh?t c?a Th? ?ô? Tìm hi?u v? nh?ng l?i th? c?a cu?c s?ng t?i ?ó và ??u t? vào m?t c?n h?  hi?n ??i ??m b?o an ninh cho toàn th? gia ?ình b?n ? thành ph? mà nhi?u ng??i ?ã g?i là m?t trong nh?ng n?i t?t nh?t ?? s?ng t?i Hà N?i. C?n h? h?ng sang ?ã ???c kh?ng ??nh th??ng hi?u Vinhomes ti?p t?c chu?n b? cho ra m?t c?n h? h?ng sang Chung c? Vinhomes li?u giai ( vinhomes Metropolis) t?i 29 li?u giai- Q. Ba ?ình- Hà N?i.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

1. VINHOMES LI?U GIAI HÀ N?I

T?p ?oàn Vingroup ???c bi?t ??n là t?p ?oàn hàng ??u trong l?nh v?c phát tri?n và ??u t? B?t ??ng s?n, viagra dosage giá tr? c?t lõi chính là kinh nghi?m trong qu?n lý và ?i?u hành r?t nhi?u d? án ??ng c?p có quy mô qu?c t? nh?:Times City, Royal City, Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, Vinhomes Tân C?ng…

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

Chung C? Vinhomes Li?u Giai  (tên d? ?oán Vinhomes Metropolist) ?ã ???c th?a h??ng và ch?t l?c nh?ng tinh túy c?a các d? án tr??c ?ó nh?ng s? n?i b?t ???c th? hi?n qua s? t?i ?u di?n tích s?ng và ??ng b? c? s? h? t?ng r?ng rãi và h?n h?t ?ó là d?ch v? qu?n lý c?n h? sau bán hàng nên sau khi nh?n nhà c?n h? c?a nhà b?n luôn luôn ???c ch?m chút ??n cành cây ng?n c? và lúc n?o c?ng m?i th?c s? tôi khó có th? di?n t? ???c

Khu ?ô th? Vinhomes li?u giai có 3 m?t ti?n l?n Li?u Giai, Kim Mã và Nguy?n Chi Thanh n?m ??i di?n tòa Lotte g?n ??i s? quán Nh?t B?n thu?n l?i ?i lên ph? c? và cách H? Tây ch?a ??y 5 phút ch?y xe.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ