Mở bán căn hộ Vinhomes Liễu Giai (Vinhomes Metropolis)

Khu vực
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Ti?p n?i chu?i b?t ??ng s?n thành công nh?: Royal City, ampoule ask Times City, stomach Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, purchase Vinhomes Gardenia …Ch? ??u t? Vingroup ti?p t?c ??a ra th? tr??ng b?t ??ng s?n v?i h?ng m?c chung c? siêu sang, siêu cao c?p, n?i th?t thông minh, thi?t k? hoàn h?o trong n?m 2016 v?i tên g?i Vinhomes Li?u Giai (Vinhomes Metropolis).

N?i b?t v?i v? trí vàng trong khu v?c qu?n Ba ?ình, Vinhomes Li?u Giai là d? án t?ng h?p các y?u t? ??c bi?t ?? thu hút khách hàng.
* V? trí ??c ??a nh?t trong qu?n Ba ?ình: N?m ??i di?n KS Daewoo và Lotte, bên c?nh ??i s? quán Nh?t, giáp v?i c? quan Liên H?p Qu?c, khu ngo?i giao ?oàn, g?n tr??ng ?H Lu?t- ?H GTVT, g?n công viên Th? L?- Bách Th?o.
* D? án n?m ? tr?c ???ng chính, ??i di?n là KS Daewoo – 1 trong 4 ?i?m trung chuy?n c?a tuy?n ???ng s?t n?i ?ô – b?n s? 11.

V? trí tòa m3 Vinhomes Li?u Giai - Metropolis
V? trí tòa m3 Vinhomes Li?u Giai – Metropolis

* S? h?u góc view r?ng, có t?m nhìn ra 4 h? l?n c?a Hà N?i: H? Tây, H? Ng?c Khánh, H? Th? L?, H? Gi?ng Võ.
* G?n tr?c ???ng Kim Mã, Nguy?n Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám…nh? ?ó có ???c h? th?ng giao thông thu?n l?i.
* Trình ?? dân trí xung quanh cao c?p, v?n minh, v?i nhi?u tr??ng h?c qu?c t? và khu nhà ? c?a các cán b? cao c?p các ??i s? quán.
* Là d? án có giá tr? s? d?ng l?n giá tr? gia t?ng cao trong t??ng lai.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

V?i ý t??ng t? nh?ng d? án thành công tr??c ?ó trên th? tr??ng, VinGroup ?ang mu?n t?o ra m?t không gian s?ng hoàn h?o, ??ng c?p v??t tr?i h?n b?t k? d? án nào vào d? án Vinhomes Li?u Giai, có th? nói t?t c? các d? án b?t ??ng s?n c?a Vingroup luôn mang t?m vóc qu?c t?, th?t s? là nh?ng hình m?u ??ng c?p.

Hãy g?i ngay t?i: 090 625 9596  n?u nhà ??u t?, ng??i mua nhà mu?n tìm hi?u thông tin v? d? án Vinhomes Metropolis t?i 29 Li?u Giai ?? ???c t? v?n và c?p nh?t nhanh nh?t, t?t nh?t thông tin v? mua bán Vinhomes Li?u Giai.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ