Cho thuê căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh với nhiều diện từ 53.5

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả


S? h?u v? trí tuy?t v?i Vinhomes Metropolis Li?u Giai t?a l?c t?i khu v?c có nhi?u khách n??c ngoài và nhu c?u thuê v?n phòng và chung c? c?c l?n, link salve giá cao so v?i th? tr??ng. ?ây là c? h?i ??u t? tuy?t v?i không th? b? l? v?i nh?ng khách hàng chuyên ??u t? kinh doanh cho thuê chung c?.

?i?n hình nh? các chung c? t?i tòa nhà Lotte ??i di?n d? án Vinhomes Metropolis Li?u Giai v?i chung c? 1 PN kho?ng (50m2 – 55m2), shop giá thuê vào kho?ng 13 tri?u v?i chung c? không ??. Ch? c?n ??u t? thêm 1 chút ?? ??c c? b?n th??ng dùng giá thuê ?ã lên kho?ng 15 tr – 16 tri?u/tháng.

H?n th? n?a g?n v?i v? trí Vinhomes Metropolis Li?u Giai là tâm ?i?m c?a c?m 4 h? l?n c?nh quan ??p b?c nh?t th? ?ô: H? Th? L?, information pills H? Tây, h? Ng?c Khánh, H? Gi?ng Võ.

Ph?i nói r?ng ch?a có d? án nào có ??a th? ??p ??n v?y t?i khu v?c qu?n Ba ?ình, phong thu? hoàn h?o, m?nh ??t ??p, không khí trong lành và mang l?i v??ng khí cho cu?c s?ng c?a c? dân. Chính vì nh?ng ?u ?i?m nh? trên nên kh? n?ng thanh kho?n chung c? c?a Vinhomes Metropolis c?c t?t, th?m chí có th? bán chênh.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
Hi?n nay d? án Vinhomes Metropolis r?t ???c nhi?u ng??i quan tâm.
Hi?n nay ?ã có nhi?u khách hàng ??t c?c thi?n chí mua chung c? Vinhomes Li?u Giai v?y nên quý khách mu?n s? h?u chung c? Li?u Giai thì chúng tôi h? tr? khách hàng nh?n c?c thi?n chí ?? khi ra s?n ph?m khách hàng có th? ch?n ???c c?n và ch?n t?ng ?ng ý nh?t.
order 300px” srcset=”http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan-300×298.jpg 300w, http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan-150×150.jpg 150w, http://canhovincom.vn/wp-content/uploads/2016/05/Pham-Hong-Quan.jpg 867w” alt=”Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596″ width=”300″ height=”298″ />Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Siêu ph?m Vinhomes Metroplis Li?u Giai chính th?c ra m?t vào tháng 6

– V? trí kim c??ng: S? 29, clinic Li?u Giai, Ba ?ình, Hà N?i (trung tâm c?a trung tâm, thành ph? trong lòng thành ph?).
C?n h? c?n h? cao c?p Vinhomes Metropolis thi?t k? hi?n ??i cùng v? trí ??c ??a, n?m t?i trung tâm thành ph? giao thông thu?n ti?n v?i 2 tuy?n ???ng: Li?u Giai và Kim Mã, view tuy?t ??p ng?m 4 h? trung tâm: H? Tây, h? Gi?ng Võ, h? Ng?c Khánh, h? Th? L?.
– Vinhomes Metropolis là d? án chung c? ?? bán duy nh?t ???c phát tri?n trong khu v?c ngo?i giao ?oàn, xung quanh là m?ng l??i các ??i s? quán l?n (ngay c?nh ??i s? quán Nh?t B?n) v?i an ninh ??m b?o, dân trí cao.
– D? án ch? bao g?m duy nh?t 3 tòa chung c? h?ng sang v?i các chung c? t? 1 – 4 PN ???c trang b? n?i th?t siêu cao c?p, ?i kèm là tr??ng h?c Vinschool, TTTM Vincom và r?t nhi?u ti?n ích hi?n ??i.
– Hi?n nay nhi?u khách hàng ?ang “??i” d? án chính th?c ra m?t ?? mua vì ?? ? hay ??u t? ??u ch?c ch?n sinh l?i.
Hãy nhanh tay ??ng kí ?? s? h?u chung c? ?áng s?ng trong qu?n th? d? án ??ng c?p nh?t 2016 v?i nhi?u ?u ?ãi h?p d?n.
Vinhomes Metropolis – 29 Li?u Giai.

T?i sao Vinhomes Metropolis Li?u Giai l?i ???c ?ông ??o c? dân Hà N?i ?ón chào?
– M?i d? án c?a Vinhomes ??u là m?t tác ph?m ki?n trúc ngh? thu?t. B?i th? mà tên c?a d? án bao gi? c?ng mang ý ngh?a ph? quát c?a công trình ?ó. V?y tên g?i Metropolis l?y c?m h?ng t? ?âu?
+ Metropolis mang ý ngh?a là: Trung tâm, ailment Th? ph?, more about ??t m?, M?u qu?c.
+ ? vào v? trí kim c??ng ??c ??a: 3 m?t ng? sông và 1 m?t nhìn vào thành ph?, ki?n trúc mang ??m d?u ?n c?a t?p ?oàn ki?n trúc hàng ??u th? gi?i Atkins – M?t t?p ?oàn v?i nh?ng công trình ki?n trúc ?? s? ??n m?c v? ??i.
+ Vinhomes Metropolis s? x?ng t?m là trung tâm hình m?u v? m?t cu?c s?ng ?u vi?t v??t tr?i cho ng??i Vi?t.
– Vinhomes Metropolis Li?u Giai quý khách kh?ng ??nh “giá tr? b?n thân” b?ng v? th? Uy Phong trong m?t C?ng ??ng ??ng C?p.

II. S? h?u v? trí Kim C??ng.
+ N?m t?a l?c trên m?t ???ng Li?u Giai r?ng l?n – Tr??c m?t là tòa nhà Lotte – M?t bên là bãi ?? xe Ng?c Khánh – m?t bên là ??i s? quán Nh?t B?n – Phía sau là khu dân c? n?i ?ô ?ông ?úc.
+ D? án s? có m?t s? l??ng r?t h?n ch? các chung c? Penthouse view H? Tây, Penthouse sân v??n r?ng l?n.
+ 100% các phòng trong chung c? có khe sáng và m?t thoáng.
+ H?n 70% các chung c? có view h?.

D? án c?n h? Vinhomes Metropolis Li?u Giai k? v?ng s? ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a t?t c? các khách hàng khó tính nh?t. N?m trên tr?c ???ng Li?u Giai – Nguy?n Chí Thanh v?i h? th?ng giao thông Xanh – S?ch – ??p. Vinhomes Li?u Giai s? mang ??n m?t di?n m?o, m?t cu?c s?ng m?i cho con ???ng ???c m?nh danh là ??p nh?t Vi?t Nam.
?? không b? l? c? h?i ???c s? h?u cao c?p b?c nh?t n?m ? khu trung tâm c?a Hà N?i.

Quý v? hãy liên l?c v?i chúng tôi ?? ???c cung c?p ??y ?? thông tin m?i nh?t, nhanh nh?t, chính xác nh?t.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
Chung c? Vinhoms Metropolis Li?u Giai t?a l?c t?i v? trí VÀNG có 3 MT l?n Li?u Giai, story Kim Mã và Nguy?n Chi Thanh n?m ??i di?n tòa Lotte k? bên ??i s? quán Nh?t B?n. D? án Vinhomes Metropolis v?i quy mô xây d?ng 13.039m2 g?m 3 tòa tháp 30 t?ng v?i 6 t?ng trung tâm th??ng m?i và 6 t?ng h?m. Vinhomes Metropolis là d? án trung tâm c?a trung tâm.

+ Tên d? án: chung c? ??ng c?p 5 sao Vinhomes 29 Li?u Giai.
+ Ch? ??u t?: T?p ?oàn xây d?ng và b?t ??ng s?n cao c?p Vingroup.
+ ??n v? thi?t k?: Công ty t? v?n ??u t? xây d?ng Sao Vi?t – Công ty CP t? v?n thi?t k? và ??u t? DTH.
+ Nhà th?u xây d?ng: Delta – ??n v? xây d?ng dân d?ng và công nghi?p.
+ Quy mô d? án: 13.039m2.
+ T? h?p d? án: chung c? cao c?p – T? h?p v?n phòng – TTTM.
+ DT xây d?ng: 6.134m2.
+ M?t ?? xây d?ng: 54%.
+ DT sàn xây d?ng: 91.686m2.
+ S? l??ng c?n h?: 378 chung c?.
+ Qu?n th? d? án: G?m 3 tòa tháp 30 t?ng v?i 6 t?ng trung tâm th??ng m?i và 6 t?ng h?m.

V? trí d? án Vinhomes Metropolis.
Vinhomes Metropolis n?m t?a l?c trên m?t ???ng Li?u Giai r?ng l?n – Tr??c m?t là tòa nhà Lotte – M?t bên là bãi ?? xe Ng?c Khánh – M?t bên là ??i S? Quán Nh?t B?n –. Có th? nói d? án Vinhomes Li?u Giai ?ang s? h?u cho mình m?t v? trí “kim c??ng”.

Ti?n ích d? án Vinhomes Metropolis.
K? th?a và phát huy tinh hoa t? nh?ng d? án ?ã tri?n khai r?t thành công nh? Royal City, Times City. V?i nh?ng ti?n ích ??ng c?p v??t tr?i, ???c ??u t? k? l??ng, ??ng b? và khép kín mang ??n cho c? dân không gian s?ng, không gian th? giãn vô cùng ??ng c?p.

Thi?t k? c?n h?:

+ Lo?i 1: chung c? có DT kho?ng 53m2 – 58m2, thi?t k? 1 PN.
+ Lo?i 2: chung c? có DT kho?ng 70m2 – 85m2, thi?t k? 2 PN.
+ Lo?i 3: chung c? có DT kho?ng 95m2 – 120m2, thi?t k? 3 PN.
+ Lo?i 4: chung c? có DT t? 135m2 tr? lên, thi?t k? 4 PN.

H??ng c?n h?:

+ Các c?n h??ng b?c s? có c? m?t không gian r?ng l?n c?a H? Tây.
+ Các c?n h??ng Nam s? có c? m?t không gian r?ng l?n v? n?i thành và h? Gi?ng Võ, h? Ng?c Khánh.
+ Các c?n h??ng Tây s? có c? m?t công viên th? l? tuy?t v?i, xanh mát.
+ Các c?n h??ng ?ông làm b?n nh? Bác H? m?i ngày và Th?o C?m Viên b?n mùa hoa lá.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
* Là ??n v? phân ph?i ??c quy?n d? án Vinhomes 54A Nguy?n Chí Thanh t? ngày ??u tiên, page hi?n nay chúng tôi ?ang có SLL ??y ?? t?t c? các c?n t? 01 ??n 16 t?ng ??p bán và cho thuê. Thông tin chính xác, drug ??y ?? và uy tín!
Liên h?:
* Hi?n t?i, Vinhomes Nguy?n Chí Thanh ?ang trong giai ?o?n bàn giao chung c?. ?ây là th?i ?i?m thích h?p nh?t ?? quý khách hàng có th? ??a ra quy?t ??nh mua cho gia ?ình m?t chung c? h?ng sang ??ng c?p b?c nh?t Hà N?i:
– N?p ti?n và nh?n nhà ngay mà giá chung c? không t?ng nhi?u.
– Ch? trong 02 ngày: Khách hàng cùng ch? nhà ký v?n b?n chuy?n nh??ng, sau ?ó lên ch? ??u t? ký xác nh?n chuy?n nh??ng là chung c? coi nh? ?ã ???c chuy?n giao toàn quy?n pháp lý, khi ra s? ?? s? ??ng tên mình.
– Th?i ?i?m này ?ang t?t cho khách mua nhà, giá c? c?ng ?ang h?p lý, ch? nhà ch?a nh?n nhà, ch?a làm n?i th?t, nên khách hàng mua xong v? s? ???c t? do th? hi?n ý t??ng n?i th?t c?a mình.
– Không b? r?i do v? ti?n ?? bàn giao d? án, không s? ch?m ti?n ??.
* Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i.
T?a l?c t?i v? trí “vàng” ??c ??a b?c nh?t Th? ?ô, v?i gi?ng tr?i tr?i d?c qua các t?ng và sân v??n xanh mát tr?i r?ng t?i khu v?c t?ng 7 c?a tòa nhà, khu chung c? h?ng sang Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i ???c xây d?ng và thi?t k? h??ng ??n m?t phong cách s?ng ??ng c?p gi?a trung tâm thành ph? nh?n nh?p, hi?n ??i.
** T?ng quan d? án:
Tên d? án: Vinhomes 54A Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i.
• Ch? ??u t?: Công ty c? ph?n b?t ??ng s?n Viettronics thu?c t?p ?oàn Vingroup.
• ??n v? kinh doanh và qu?n lý: Công ty kinh doanh và qu?n lý b?t ??ng s?n Vinhomes – T?p ?oàn Vingroup.
• DT ??t toàn d? án: 13.039 m2.
• Lo?i hình phát tri?n:
– Tòa chung c? cao c?p.
– TTTM.
– Tòa nhà v?n phòng h?ng A.
• Quy mô:
– S? l??ng: 378 chung c?.
– Lo?i c?n h?: 1 – 4 PN.
– DT c?n h?: Giao ??ng t? 54m2 ??n h?n 170m2.
– Thi?t k?: Phong cách n?i th?t tân c? ?i?n, sang tr?ng.
• N?m kh?i công d? án: 2014.
• D? ki?n hoàn thành: Qúy I / 2016.
** V? trí:
T?a l?c t?i con ???ng “??p nh?t Vi?t Nam” – Nguy?n Chí Thanh giao c?t v?i ph? Chùa Láng, d? án n?m ngay gi?a trung tâm ngo?i giao và giáo d?c c?a thành ph?, ti?p giáp v?i qu?n Ba ?ình, khu ?ô th? phía Tây – trung tâm m?i c?a th? ?ô Hà N?i. T? d? án ?i ??n các khu v?c n?i và ngo?i ô thành ph? ??u h?t s?c thu?n ti?n nh? các tr?c giao thông m?i hi?n ??i k?t n?i linh ho?t v?i ???ng Vành ?ai 2, 3 và h? th?ng ???ng s?t ?ô th? trong t??ng lai.
Vinhomes Nguy?n Chí Thanh Hà N?i s? là ch?n “an c?” lý t??ng, h?a h?n mang l?i giá tr? ??u t? cao trong t??ng lai.
** Quy mô d? án:
Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i ???c xây d?ng trên DT 13.039m2, g?m 2 tòa cao ?c 30 t?ng: Tháp chung c? h?ng sang và tháp v?n phòng h?ng A. Các chung c? tr?i d?c t? t?ng 7 ??n t?ng 30, n?m trên kh?i ?? g?m 6 t?ng TTTM – d?ch v?, ??i siêu th? t?i h?m B1 và 5 t?ng h?m ?? xe cùng nhi?u ti?n ích khác.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ