Cho thuê căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh 86,6m2 2pn giá rẻ

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Vinhomes Li?u Giai chính th?c m? bán vào ngày 12-06-2016.

Hi?n t?i, recipe for sale Vingroup ?ang ?u tiên cho nh?ng khách hàng ??t c?c thi?n chí mua c?n h? tr??c m? bán, recipe ???c ch?n c?n h? và t?ng c? th?.

D? án n?m trên 3 m?t ???ng Kim Mã, Li?u Giai và V?n Phúc c?a th? ?ô Hà N?i, Ch? m?t 05-10 phút ch?y xe ?? t?i H? Tây, H? Hoàn Ki?m.

* Thi?t k? c?n h?.

C?n h? cao c?p t?i Vinhomes Li?u giai ???c thi?t k? theo phong cách tân c? ?i?n lãng m?n, các phòng bên trong c?n h? ??u ???c thi?t k? t?i ?u hóa di?n tích và không gian s?ng, cung c?p ánh sáng t? nhiên & gió vào bên trong c?n h? m?t cách hoàn h?o.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

D? án bao g?m t? h?p 3 tòa chung c? cao c?p cao 43 và 45 t?ng, trong ?ó:

– 3 t?ng h?m ?? xe hi?n ??i và thông nhau.

– T?ng 1 – 3: 3 t?ng Trung tâm th??ng m?i cao c?p.

– T?ng l?ng trên t?ng 3: T?ng d?ch v? công c?ng, khu sân v??n và b? b?i ngoài tr?i.

– T?ng 04 – 44: C?n h?.

+ Tòa M1 và M3: 13 c?n/sàn, di?n tích t? 54 – 149m2, ???c b? trí 10 thang máy.

+ Tòa M2: 15 c?n/sàn, di?n tích 51m2 – 134m2, v?i 10 thang máy/tòa nhà.

– T?ng trên cùng: Là các c?n h? Sky villas, có di?n tích t? h?n 200 – h?n 600m2, nh?n bàn giao thô. ?ây có th? ???c coi là các c?n h? ??ng c?p nh?t, ??c nh?t vô nh? t?i Th? ?ô Hà n?i. Và ch? có th? mua ???c qua vi?c ??u giá d? ki?n vào ngày 12-6-2016.

Vinhomes Li?u Giai
Vinhomes Li?u Giai

* Ti?n ích d? án.

– H? th?ng TTTM, khu mua s?m và gi?i trí.

– Phòng t?p gym, spa ch?m sóc s?c ??p.

– Khu th? thao & b? b?i 4 mùa.

– H? th?ng tr??ng qu?c t? Vinschool.

– B?nh vi?n 5* Vinmec.

* Nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a Vinhomes Metropolis.

1. V? trí vàng ??c ??a nh?t: Vinhomes Metropolis n?m trên 2 tuy?n ???ng: Li?u Giai và Kim Mã, nhìn ra 4 h? xung quanh, tiêu bi?u nh?t là H? Tây.

2. Vinhomes Metropolis là d? án c?n h? ?? bán duy nh?t ???c phát tri?n trong khu v?c ngo?i giao ?oàn, xung quanh là m?ng l??i các ??i s? quán l?n v?i an ninh ??m b?o, dân trí cao.

3. D? án ch? bao g?m duy nh?t 3 tòa c?n h? h?ng sang v?i các c?n h? t? 1 – 4 phòng ng? ???c trang b? n?i th?t siêu cao c?p.

4. D? án là 1 c? h?i ??u t? v??t tr?i, ??u t? cho thuê v?i t? su?t sinh l?i cao, và có th? ch?n mua nh?ng c?n ??p nh?t ?? bán sau 3 ??t t?ng giá c?a Ch? ??u t?…
* Giá bán:

D? ki?n t? 70 tr – 90 tr/m2 c?n h? ??ng c?p & xa hoa t?i.
Vinhomes Li?u giai, full n?i th?t cao c?p.

??ng kí tham d? : 

Sau khi ra b?ng hàng t?i l? m? bán, không mua n?a C?T s? hoàn l?i 100% s? ti?n ?ã ??t c?c.

Liên h? :

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596
Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
Xem thêm : M? bán M3 Vinhomes Li?u Giai 

C?n cho thuê g?p chung c? t?ng 20 DT 86m2, cialis 40mg 2 PN, and 2 v? sinh, sales 1 PK, 1 phòng ?n, phòng b?p, ban công gi?t.
Giá thuê 20 tri?u/tháng. N?i th?t c? b?n.
Giá 24 tri?u/tháng. Setup ?? nh? ý.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Nh?t v? trí nhì h??ng nhà, chung c? c?a mình tr??c sau ??u thông thoáng, không b? v??ng thang. Nhà ánh sáng t? nhiên ??y ?? các phòng.
Liên h?: 090 625 9596  – Làm vi?c chính ch?, free phí d?ch v? 10 n?m.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Cho thuê c?n 88m2 Vincom Nguy?n Chí Thanh, more about 2 phòng ng?, capsule 2 v? sinh

Cho thuê c?n 88m2 Vincom Nguy?n Chí Thanh, full n?i th?t ??p.
Cho thuê chung c? 88 m2 Vincom Nguy?n Chí Thanh.
T?ng 15, 2 phòng ng? 2 v? sinh.

C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh
C?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Full n?i th?t c?c ??p, ??y ?? ti?n ích sang tr?ng, m?t ?? th?p, giao thông thu?n l?i, phí sinh ho?t h?p lý, an ninh t?t.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

G?p! Cho thuê chung c? 137.1m2 c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Cho thuê chung c? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – Hà N?i.
• Di?n tích: 137.1m2.
• Thi?t k?: 3 PN, treat 1 PN ph?, rx 2 phòng WC.
• H??ng nhà: C?a h??ng TB, malady ban công h??ng TN.
• Thi?t b? trong nhà: ?i?u hòa âm t??ng, t? b?p, t? qu?n áo, sàn g?, rèm c?a, thi?t b? WC ToTo.
• Tình tr?ng: Còn m?i.
• D?ch v?: c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh có r?t nhi?u ti?n ích nh? b? b?i, spa, phòng t?p, nhà tr?, nhà hàng, r?p chi?u phim..
• An ninh: 24/24, có l? tân.
• Giao thông: Vinhomes Nguy?n Chí Thanh ?i l?i khá thu?n ti?n, g?n nhi?u tr??ng ??i h?c – cao ??ng, g?n các cung ???ng ?i lên trung tâm thành ph?.
• Giá thuê: 25 tri?u/tháng, thanh toán 03 tháng 1 l?n.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Chúng tôi chuyên cho thuê chung c? cao c?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

Chúng tôi chuyên cho thuê chung c? cao c?p Vinhomes Nguy?n Chí Thanh – 56 Nguy?n Chí Thanh giá t?t nh?t th? tr??ng, pharm mi?n phí d?ch v?, ask làm vi?c tr?c ti?p v?i ch? nhà.

vinhomes nguy?n chí thanh
vinhomes nguy?n chí thanh

– H?p ??ng tr?c ti?p chính ch?.
– Mi?n phí 100% phí cho khách ?i thuê.
– Mi?n phí d?ch v? qu?n lý 10 n?m.
– Mi?n phí b? b?i 4 mùa.
* Thông tin các chung c? ?ang có nhu c?u cho thuê g?p:
– chung c? t?ng trung, page ban công ?ông- Nam thoáng mát, DT chung c? 86,5m2, DT sân v??n 40m2. Thi?t k? g?m 2 PN, 2 v? sinh, 1 PK b?p riêng bi?t, v??n r?ng nhi?u cây xanh thoáng mát. N?i th?t ??y ?? phong cách hi?n ??i. Giá thuê 26.71 tri?u/tháng.
– chung c? t?ng 10, 12, 18. DT 53,3m2 thi?t k? ??p 1 PN, 1 v? sinh, 1 PK b?p. N?i th?t ??p. Giá thuê ch? 17 tri?u/tháng.
– chung c? t?ng 20, view thoáng, DT 86,6m2, g?m 2 PN, n?i th?t c? b?n giá 19 tri?u/tháng.
– chung c? t?ng 18, DT 86,3m2 thi?t k? g?m 2 PN, full n?i th?t ??p, phong cách Nh?t B?n. Giá thuê 24.48 tri?u/tháng.
– chung c? t?ng 20, 25, 10. DT 167m2 thi?t k? 4 PN thoáng mát, view ??p. N?i th?t c? b?n giá 26.71 tri?u và ?? ?? cao c?p giá 37.83 tri?u/tháng.
– chung c? DT 109,9m2, thi?t k? 3 PN, ?? ?? giá 31.16 tri?u/ tháng.
Ngoài nh?ng chung c? c?n cho thuê g?p, giá ?u ?ãi trên chúng tôi còn r?t nhi?u chung c? ???c Chính ch? ký g?i cho thuê khác.
– T?t c? giao d?ch ???c ghi trên gi?y t?, h?p ??ng minh b?ch ??m b?o quy?n l?i công b?ng cho hai bên.
Chúng tôi luôn th?c hi?n các giao d?ch c?a mình v?i t?t c? uy tín, trách nhi?m, quan tr?ng nh?t là th? t?c nhanh g?n, hi?u qu? và minh b?ch.
Trân tr?ng c?m ?n quý v? ?ã quan tâm.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Cho thuê c?n h? CHCC Vinhomes Nguy?n Chí Thanh

C?n h? có di?n tích 86 m2, abortion ?ã ???c trang b? ?? n?i th?t cao c?p sang tr?ng ch? c?n chuy?n vào ?.
– Tòa nhà ??i di?n chung c? V??n Xuân, 71 Nguy?n Chí Thanh.
– Thi?t k? c?n h? v?i 2 phòng ng?, 2 phòng t?m, phòng khách và b?p.

Ban công view h?  Ng?c Khánh Plaza (h??ng lên Lotter).
– C?n h? t?ng trung, ban công h??ng thoáng mát, khí h?u trong lành, qu?n lý chuyên nghi?p, b?o v? 24/24, ?i l?i thu?n ti?n, d?ch v? & ti?n ích ??y ?? nh?: B? b?i, Vinschool, b?nh vi?n, ….
– Giá thuê 23 tri?u/tháng có th??ng l??ng. ?u tiên gia ?ình Vi?t thuê lâu dài ho?c chuyên gia n??c ngoài ? 1 mình.

Các ti?n ích xung quanh.
• Các tr??ng ??i h?c: ??i h?c Ngo?i Th??ng, h?c vi?n Ngo?i giao, ??i h?c Lu?t, ??i h?c Giao thông v?n t?i, V?n hóa Hà N?i, H?c vi?n Hành Chính Qu?c Gia.
• Các khu trung tâm th??ng m?i l?n, v?n phòng l?n và Khu vui ch?i gi?i trí: Big C, Sky City 88 Láng H?, 57 Láng h?, PVI Tower, Trung tâm chi?u phim Qu?c Gia, Lotte, ….
• Hàng lo?t các chi nhánh ngân hàng: Maritime bank, LienViet Bank, Dai A bank, VP Bank, Tien Phong Bank….
• Các c? quan hành chính: Ban c? y?u Chính Ph?, B? Tài Nguyên và Môi Tr??ng, S? lao ??ng th??ng binh và xã h?i….
• Các b?nh vi?n l?n: B?nh viên Nhi, b?nh vi?n Giao thông v?n t?i, ….

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
C?n cho thuê g?p các c?n h? sau:
1: Có nhi?u c?n h? 2 phòng ng?, recipe di?n tích 86m2, ??y ?? n?i th?t, ??p nh? ?nh ? các t?ng, giá cho thuê 29.02 tri?u – 33.48 tri?u/th.
2: C?n h? 2 phòng ng?, di?n tích 86m2, nhà có n?i th?t c? b?n: Nóng l?nh, ?i?u hòa, t? b?p, giá cho thuê 17.86 tri?u- 20.09 tri?u/th.
3: C?n h? 3 phòng ng?, di?n tích 137m2, thi?t k? ??y ?? nôi th?t, giá cho thuê 1600 usd.

Chuyên cho thuê c?n h? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, ?? n?i th?t
Ngoài ra tôi có r?t nhi?u c?n h? khác cho thuê, xin vui lòng liên h? ?? bi?t thêm thông tin c?n h?.

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Cho thuê chung c? ? Vinhomes Nguy?n Chí Thanh, nurse Hà N?i

Tôi có chung c? t?ng cao c?n cho thuê, story chung c? DT 86.5m2, 2 PN, full ?? hi?u r?t ??p.

View thoáng, thích h?p cho h? gia ?ình ho?c các chuyên gia ng??i n??c ngoài thuê ?? ?.
Cho thuê v?i giá: 20 tri?u/tháng.
M?i chi ti?t v? chung c? c?ng nh? xem nhà vui lòng liên h?:
Website: c?n h? vincom
(V?n phòng b?t ??ng s?n và môi gi?i xin ??ng làm phi?n).

Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

CHO THUÊ C?N H? 5 SAO VINHOMES NGUY?N CHÍ THANH, generic HÀ N?I

di?n tích 86m2 t?i Vinhomes Nguy?n Chí Thanh.

?? nôi th?t c? b?n g?m (t? ??ng các phòng, viagra sale ?i?u hòa, b?p t?, wc ?ã hoàn thi?n).

H??ng ban công nhìn ra h? Chùa Láng.

View r?t thoáng, ??p, không ?n. Các phòng ??u có n?ng và gió. ??m b?o quý khách s? ?ng ý.

Giá thuê ch?a ?? ?? 20.000.000?/ tháng (có th??ng l??ng).

N?u quý khách c?n thuê ?? h?t ?? có th? cùng nhau th?a thu?n.
Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596
C?n cho thuê c?n h? 86, see 6m2 Vinhomes Nguy?n Chí Thanh.
2pn, medicine 2wc n?i th?t c? b?n, t? b?p, ?i?u hòa, sàn g?, nóng l?nh.
Giá thuê: 20 tri?u/tháng.
Ph?m H?ng Quân - 090 625 9596Ph?m H?ng Quân – 090 625 9596

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ