Báo giá cho thuê căn hộ Royal city mới nhất

Khu vực ,
Giá : Thỏa thuận Diện tích 120 m2

Thông tin mô tả

Rate this post

Trong khi các KCN t?i B?c Ninh, this H?i Phòng gi? m?c giá thuê ?n ??nh trong quý ??u n?m thì t?i Hà N?i giá thuê ti?p t?c t?ng thêm 12%. Giá thuê t?i Tp.HCM không thay ??i và v?n cao g?p 2 l?n so v?i khu v?c Bình D??ng, page ??ng Nai.

Theo Cushman & Wakefield (C&W), trong quý I v?a qua, các KCN t?i Hà N?i ti?p t?c duy trì tình hình ho?t ??ng kh? quan v?i t? l? l?p ??y trung bình ??t h?n 72%, t?ng thêm 2% so v?i cùng k? n?m 2015.

C? th?, có 7/11 KCN (54% t?ng ngu?n cung) ???c l?p ??y hoàn toàn. Trong s? các KCN còn di?n tích tr?ng tính ??n cu?i quý này, khu Công ngh? cao Hòa L?c v?n ghi nh?n t? l? tr?ng cao nh?t (70%) v?i 346 ha ??t s?n sàng cho thuê.

Giá thuê trung bình c?a các KCN t?i Hà N?i ti?p t?c ? m?c cao nh?t so v?i t?t c? các t?nh/thành ph? khác ? phía B?c Vi?t Nam.

Theo ?ó, so v?i H?i Phòng và B?c Ninh thì m?t b?ng giá thuê cao h?n kho?ng 50%, ghi nh?n ? m?c 2,475,000 VN?/m2/th?i h?n thuê, (t??ng ???ng v?i 111 USD/m2/ th?i h?n thuê), tuy gi?m nh? 1% theo quý nh?ng v?n cao h?n 12% so v?i n?m 2015.

Khu KCN Nam Th?ng Long (T? Liêm) ghi nh?n m?c giá thuê cao nh?t v?i g?n 4,200,000 VN?/m2/th?i h?n thuê (187 USD/m2/th?i h?n thuê). Khu v?c có giá thuê th?p nh?t là Th?ch Th?t và Qu?c Oai v?i kho?ng 1,600,000 VND/m2/th?i h?n thuê. ?ây c?ng là khu v?c ghi nh?n t? l? tr?ng cao nh?t th? tr??ng v?i h?n 55% di?n tích ch?a tìm ???c khách thuê.

b?t ??ng s?n công nghi?p
B?t ??ng s?n khu công nghi?p h?a h?n là kênh ??u t? h?p d?n

C?ng trong quý này, th? tr??ng Tp.HCM không ghi nh?n thêm ngu?n cung m?i nào. ??a bàn này có 18 KCN ?ang ho?t ??ng v?i t?ng di?n tích h?n 3.630 ha, trong ?ó di?n tích có th? cho thuê chi?m kho?ng 62% t?ng di?n tích ??t v?i th?i h?n s? d?ng ??t trung bình còn l?i kho?ng 35 n?m.

T? l? l?p ??y trung bình t?ng 1% so v?i quý tr??c và n?m tr??c, ??t 72%. Ph?n l?n các KCN ? Tp.HCM có t? l? l?p ??y trên 90% nên r?t ít phát sinh bi?n ??ng v? giá.

Giá chào thuê trung bình trong quý 1/2016 ??t 2.808.000VN?/m2/th?i h?n thuê (126 USD/m2/th?i h?n thuê), ?n ??nh so v?i quý tr??c và n?m tr??c. Tuy nhiên m?c giá này hi?n cao h?n g?p hai l?n so v?i các t?nh lân c?n nh? Bình D??ng và ??ng Nai.

Các ch? ??u t? hi?n ?ang có xu h??ng chuy?n t? cho thuê dài h?n ??t công nghi?p sang xây d?ng nhà x??ng cho thuê v?i di?n tích kho?ng 2.000 – 3.000 m2, giá chào thuê kho?ng 2,5-3,5 USD/m2/tháng. Qu?n 7 là khu v?c ghi nh?n m?c giá chào thuê cao nh?t toàn th? tr??ng v?i giá t? 5,797,000 VND/m2/th?i h?n thuê. Trong khi ?ó, C? Chi ti?p t?c là huy?n có t? l? tr?ng cao nh?t và giá thuê th?p nh?t th? tr??ng v?i h?n 50% di?n tích tr?ng và giá thuê ch? vào kho?ng 1,520,000 VND/m2/th?i h?n thuê.

Báo cáo c?a C&W c?ng ??a ra d? báo v? ngu?n cung t??ng lai,  th? tr??ng KCN s? ít có bi?n ??ng trong giai ?o?n t? nay ??n n?m 2020.

Ph?i ??n n?m 2020, khu v?c Hà N?i m?i có thêm kho?ng 6.000ha t? 14 KCN gia nh?p th? tr??ng, nâng t?ng ngu?n cung t??ng lai lên con s? b?ng 400% ngu?n cung hi?n t?i. ??n n?m 2030 và t?m nhìn ??n 2050, Hà N?i s? có kho?ng 33 KCN v?i di?n tích 8.000 ha.

Ngoài ra, chi phí nhân công t?i Trung Qu?c hi?n ?ang t?ng nên ??u t? n??c ngoài vào KCN s? ti?p t?c t?ng lên trong trung và dài h?n t? vi?c di d?i các nhà máy s?n xu?t sang Vi?t Nam c? th? là khi Vi?t Nam chính th?c gia nh?p các Hi?p ??nh t? do th??ng m?i, C?ng ??ng chung Châu  Á và TPP. Ngu?n cung t??ng lai t?p trung ? các qu?n Sóc S?n, ?ông Anh, Th??ng Tín.

Riêng ? th? tr??ng Tp.HCM, ??n n?m 2020 t?ng ngu?n cung ??c tính s? t?ng lên kho?ng 3.000 ha, t?ng 85% so v?i ngu?n cung hi?n t?i. V? s? l??ng các KCN, 18 KCN hi?n t?i ???c m? r?ng và kho?ng 12 KCN m?i s? ?i vào ho?t ??ng trong n?m 2020.

Tuy v?y, h?u h?t các d? án t??ng lai ?ang trong quá trình gi?i phóng m?t b?ng, ??n bù và quá trình xây d?ng d? ki?n b? kéo dài. Ch? có 3 d? án trong s? này ?ang trong giai ?o?n xây d?ng. Ngu?n cung t??ng lai t?p trung ch? y?u ? các huy?n C? Chi, Bình Chánh và Nhà Bè.

Vi?c tham gia Hi?p ??nh TPP và các Hi?p ??nh t? do th??ng m?i g?n ?ây c?ng v?i tình hình kinh t? ?n ??nh, các chính sách h? tr? t? nhà n??c và chi phí lao ??ng th?p s? giúp Vi?t Nam thu hút ??u t? t? các nhà s?n xu?t n??c ngoài theo xu h??ng chuy?n ho?t ??ng s?n xu?t sang Vi?t Nam ?? t?n h??ng nh?ng ?u ?ãi v? thu?. Theo ?ó, nhu c?u ??i v?i ??t công nghi?p ?ang t?ng lên, h?a h?n ?ây s? là m?t kênh ??u t? h?p d?n.

(Theo Tu?i tr? Online)

LH: 090 625 9596 ( Ph?m H?ng Quân ). Mình ? R1A

– Mi?n 100% phí cho khách hàng.
– Khách thuê ???c xem tr?c ti?p c?n h?, try làm vi?c chính ch?.
– H? tr? t? v?n v? pháp lý và th? t?c trong su?t th?i gian thuê nhà.
– Có h? tr? th? t?c, purchase ??ng kí t?m trú cho ng??i n??c ngoài.

Toà R6:
• DT : 55m2 – 1 phòng ng?. Gia? ?ô? c? ba?n: 9tr/tha?ng – ?? ?? 12tr/tháng.
• DT : 69.1m2– 2 phòng ng?. Gia? ?ô? c? ba?n: 12tr/tha?ng – ?? ?? 13tr/tháng.
• DT : 71.7m2– 2 phòng ng?. Gia? ?ô? c? ba?n: 12, order 5tr/tha?ng – ?? ?? 13,5 tr/ tháng.
• DT : 82.2m2 gia? ?ô? c? ba?n: 14tr/tha?ng – ?? ?? 16tr/tháng.
• DT : 94.2m2 – 3 phòng ng?. Gia? ?ô? c? ba?n: 16tr/tha?ng – ?? ?? 18tr/tháng.
• DT : 103.2m2 – 3 phòng ng? – t?t c? các phòng ng? có ánh sáng.
• DT : 115.7m2 – 3 phòng ng? – C?n góc view tr?c di?n qu?ng tr??ng – t?t c? ??u thoáng. Gia? ?ô? c? ba?n: 15tr/tha?ng – ?? ?? 18 – 20tr/tháng.
• DT : 143.5m2 – 3 phòng ng? (1 c?n/t?ng) – C?n góc ??p nh?t d? án. Gia? ?ô? c? ba?n: 20tr/tha?ng – ?? ?? 24tr/tháng.
• DT : 154m2 – 4 pho?ng ngu?. Gia? ?ô? c? ba?n: 24tr/tha?ng – ?? ?? 28tr/tháng.

Tòa R1, R2, R4, R5:
* DT : 82 m2 – 2 phòng ng?: 12-13 tri?u/tháng – ?? ?? 15 – 17 tri?u/tháng.
* DT : 88 m2 – 2 phòng ng?: 12 tri?u/tháng – ?? ?? 16 – 18 tri?u/tháng.
* DT : 98m2, 104m2, 110m2 – 2 phòng ng?: 13 -14tri?u/tháng – ?? ?? 16 – 20 tri?u/tháng (có c?n t? thi?t k? lên 3 ng?).
* DT : 120m2 và 134m2 – 3 phòng ng?: Thi?t k? ??u có ánh sáng: 16 – 18 tri?u/tháng – ?? ?? 19 – 25 tri?u/ tháng.
* DT : 154m2 – 181m2, 3 pho?ng ngu?: 20- 25 triê?u/ tha?ng. ?u? ?ô? 25 -30 triê?u / tha?ng (Có c?n thi?t k? lên 4 ng?).
– C?n Vip Penthouses 400 m2 – c?n 3 phòng ng?. C?n góc Vip view nhìn ra qu?ng tr??ng và thành ph?, có sân v??n r?t ??p : 30 – 35 tri?u/tháng – ?? ?? 40 – 50 tr/tháng.

Tòa R3.

* DT : 109,4m2, 2 phòng ng?: 13-15 tr/ tháng – ?? ?? 18-20 tri?u/tháng.
* DT : 123m2 – 138m2, 3 phòng ng?: 16-21 tr/tháng – ?? ?? 18-22 tr/tháng.
* DT : 169m2 – c?n góc 3 phòng ng? ??u có ánh sáng: 24-25 tri?u/tháng – ?? ?? 28-30 tr/tháng.
* DT : 172 m2 – 195 m2 – c?n 3 phòng ng?. C?n Vip view nhìn ra qu?ng tr??ng : 24-30 tri?u/tháng – ?? ?? 30 – 35 tr/tháng.
* DT : 222 m2 – c?n 4 phòng ng?. C?n góc Vip view nhìn ra qu?ng tr??ng : 28 – 35 tri?u/tháng – ?? ?? 38 – 50 tr/tháng.

– S? d?ng ti?n ích 5* t?i khu chung c? Royal City: B? b?i l?n ngoài tr?i, b? b?i b?n mùa trong nhà, sân tennis – c?u lông – bóng r?, sân t?p th? d?c ngoài tr?i, ….
*Thi?t k? c?n h? g?m: 01 PN (duy nh?t ? R6), 02 PN, 03 PN và 04 PN (??i gia ?ình – tòa R6, R3).
*Trang thi?t b? ?i kèm c?n h?, có 02 l?a ch?n:

Ngoài ra chúng tôi còn r?t nhi?u c?n h? v?i thi?t k? h?p lý, n?i th?t hoàng gia, c? ?i?n, Châu Âu sang tr?ng… Hãy nh?c máy lên và g?i :

– Hotline : 090 625 9596 Ph?m H?ng Quân

?? ???c mi?n phí d?ch v? t? v?n và xem nhà.
Chúc quý khách tìm ???c c?n h? ?ng ý nh?t khi ??n v?i d?ch v? c?a chúng tôi.

Comments

comments

Đặc điểm bất động sản

  • Địa chỉ ,
  • Loại bất động sản
  • Hướng
  • Số phòng ngủ
  • Dự án
  • Ngày đăng tin 12-04-2016
  • Tình trạng Đang giao dịch

Thông tin liên hệ